પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ:-મહેસૂલ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ:-મહેસૂલ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-શ્રી વી.જી.રોર ના.જિ.વિ.અધિ. (મહેસૂલ)
ફોન નંબર:-૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬

અ.નં વહિવટી અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
એમ.એસ.માંકડ ના.જિ.વિ.અઘિ. ૨૨૩૨૨૦ ૭૫૬૭૦૧૮૭૬૬
યુ.ડી.જાની ના.ચિ ૨૨૩૨૨૦ ૯૪૨૬૮૩૨૨૪૬
ડી.એલ.રાણા ના.ચિ ૨૨૩૨૨૦ ૯૪૨૭૪૫૫૭૫૯
આર.ડી.બચન વિ.અઘિકારી ૨૨૩૨૨૦ ૯૦૯૯૩૬૪૭૫૪
આર.એલ.જાદવ જુ.કા ૨૨૩૨૨૦ ૯૪૦૯૪૮૯૭૩૨
અ.નં.વહિવટીઅધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનુ નામહોદ્દોફોન નં.(કચેરી)મોબાઇલ નં .
શ્રી વી.જી.રોરના.જિ.વિ.અધિ.૦૨૭૯૨ ૨૨૩૨૨૦૭૫૬૭૦૧૭૨૨૬
યુ.ડી.જાનીના.ચી.૯૪૨૬૮૩૨૨૪૬
ડી.એલ.રાણાના.ચી.૯૪૨૭૪૫૫૭૫૯
મિતલ કે. રાવલીયા ના.ચી.૯૯૯૮૩૨૫૨૩૭
જે.જે.ઠાકરસર્કલ ઇન્સ્પેકર ૯૪૨૬૨૧૪૦૬૦
આર.એલ.જાદવજુ.કા૯૪૦૯૪૮૯૭૩૨