પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


અ.નં વહિવટી અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
એમ.એસ.માંકડ ના.જિ.વિ.અઘિ. ૨૨૩૨૨૦ ૭૫૬૭૦૧૮૭૬૬
યુ.ડી.જાની ના.ચિ ૨૨૩૨૨૦ ૯૪૨૬૮૩૨૨૪૬
ડી.એલ.રાણા ના.ચિ ૨૨૩૨૨૦ ૯૪૨૭૪૫૫૭૫૯
આર.ડી.બચન વિ.અઘિકારી ૨૨૩૨૨૦ ૯૦૯૯૩૬૪૭૫૪
આર.એલ.જાદવ જુ.કા ૨૨૩૨૨૦ ૯૪૦૯૪૮૯૭૩૨