પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


નંબરહોદોસરનામુંઓફિસ નં.મોબાઈલ ન.
(૧) શ્રી બી.વી. કોટડ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૯૪૨૬૪૦૨૧૭૪
(૨) શ્રી એસ.એચ. ગોસાઇ નાયબ ચિટનીશ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૯૪૨૭૨૪૪૧૫૬
(૩)શ્રી જે.એ. જોષી નાયબ ચિટનીશ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૯૪૨૮૪૬૯૯૮૭
(૪)શ્રી ડી. એલ. રાણાજુ. ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૯૪૨૭૨૫૫૭૫૯
(૫)શ્રી આર.સી. રાઠોડજુ. ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૮૪૯૦૦૪૩૦૯૬
(૬)શ્રી એમ.જે. વ્‍યાસ

સર્કલ ઇન્સ્પેકટર

૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૯૪૨૮૭૯૪૯૪૧
(૭)શ્રી પી. એસ. સોલંકીડ્રાઈવર૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૯૭૨૭૭૨૩૩૩૨
(૮)શ્રીમતી મંજુલાબેન ગોંડલીયાપટ્ટાવાળા૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૨૦૯૪૨૭૭૪૩૦૬૫