પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાઅન્ય વેરો

અન્ય વેરો

માહે : જાન્‍યુઆરી -૨૦૦૮ અંતિત
અ.નં. તાલુકા માંગણું ચાલુવર્ષનુ માંગણુ અગાઉના માસની વસુલાત
પાછલી ચાલુ
અમરેલી ૧૨.૮૪ ૨૧.૯૮ ૭.૧૮ ૮.૬૧
લીલીયા ૬.૪૫ ૪.૬૮ ૨.૮૫ ૧.૬૮
લાઠી ૧૧.૯૯ ૧૦.૪૦ ૬.૧૭ ૬.૧૮
બાબરા ૧૫.૦૫ ૧૧.૬૮ ૪.૧૬ ૩.૧૦
કુંકાવાવ ૨૪.૯૦ ૧૯.૪૧ ૭.૪૯ ૭.૩૭
બગસરા ૦.૦૮ ૦.૦૮ ૦.૦૬ ૦.૦૬
ધારી ૨૩.૧૫ ૧૭.૯૮ ૯.૨૯ ૧૦.૬૧
ખાંભા ૬.૪૮ ૬.૦૩ ૩.૦૩ ૨.૯૨
રાજુલા ૫.૬૧ ૨.૧૮ ૩.૩૩ ૧.૫૨
૧૦ જાફરાબાદ ૦.૬૧ ૦.૪૫ ૦.૩૯ ૦.૧૫
૧૧ સાવરકુંડલા ૨૮.૮૦ ૧૬.૬૨ ૧૨.૪૫ ૧૨.૧૨
  કુલઃ- - -- ૫૬.૪૦ ૫૪.૩૨
 
 
 
   
  આગળ જુઓ