પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


નંબરહોદોસરનામુંઓફિસ નં.મોબાઈલ ન.
(૧) શ્રી પી. પી. રાવલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯

૯૪૨૬૦૪૦૧૮૯

(૨) શ્રી એન.ટી. બોરીચાનાયબ ચિટનીશ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯૭૮૭૪૪૦૭૬૧૧
(૩)શ્રી એસ.એમ. બગડાનાયબ ચિટનીશ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯૯૪૨૮૪૬૯૯૮૭
(૪)શ્રી કે.સી. પરીખસિનીયર કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯૯૪૨૭૨૫૫૭૫૯
(૫)શ્રી એમ.સી. ભટજુ. ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯૯૪૨૯૬૮૬૮૮૮
(૬)શ્રી એ.બી. વાઘેલા

જુ. ક્લાર્ક

૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯૯૪૨૮૪૬૮૫૪૧
(૭)શ્રી એચ.પી. જાનીજુ. ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯-
(૮)શ્રી એમ.બી. મકવાણાપટાવાળા૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯

૯૬૦૧૪૩૩૭૮૧

(૯)શ્રી એમ.એમ. રાણવાપટ્ટાવાળા૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯-