પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


અ.નં. વહિવટી અધિકારી/કર્મચારીશ્રીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
૧. શ્રીકે.સી.પરીખ નાયબ ચિટનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯ ૯૩૭૪૨૧૨૧૮૯
૨. શ્રીએસ.એસ.ગોસાઇ નાયબ ચિટનીશ ૯૪૮૭૨૪૪૧૫૬
૩. શ્રી એમ.સી.ભટ સીનીયર ક્લાર્ક ૯૪૨૯૬૮૬૮૮૮
શ્રીડી.પી.સૈતવાલ જુનિયર ક્લાર્ક ૯૪૦૮૬૨૩૨૨૨
૫.શ્રીઆર.એમ.કચરા ડ્રાઇવર ૯૯૦૯૯૭૯૭૦૦
અ.નં.વહિવટી અધિકારી/કર્મચારીશ્રીનુ નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબર
શ્રીકે.સી.પરીખનાયબ ચિટનીશ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯૯૩૭૪૨૧૨૧૮૯
શ્રી બી.પી નદાણીયા નાયબ ચિટનીશ૯૪૨૭૧૦૮૦૬૬
શ્રી બી.એસ.ચૌઘરીસીનીયર ક્લાર્ક૯૯૭૯૨૫૦૩૧૩
શ્રીડી.પી.સૈતવાલજુનિયર ક્લાર્ક૯૪૦૮૬૨૩૨૨૨
શ્રી આર.બી.માંડલીયા ડ્રાઇવર૯૭૨૫૩૧૭૨૧૮