પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

ક્રમવિગત સંખ્યા
દવાખાના ખાતે અંદરના દર્દીઓ૧૯૪
દવાખાના ખાતે બહારના દર્દીઓ૨૦૦૪૫
સંસ્થા બહાર પ્રવાસમાં સારવાર કરેલ દર્દીઓ૪૯૯૭
ધેંટા-બકરાને કળમિનાશક દવાઓ પીવડાવી ૧૪૦૨૯૦
સંસ્થા ખાતેથી સારવાર માટે દવા પુરી પાડવી ૩૨૭૮૬
વંઘ્યત્વ પ્રકારના પશુઓની સારવાર ૧૭૩૩
કુલ સારવાર૨૦૦૦૪૫