પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

ક્રમ પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય ૨૬૮૯૮૪
ભેંશ ૨૦૦૫૬૯
બળદ ૧૩૬૭૦૭
ધેંટા - બકરા ૧૩૩૭૬૪
ઉંટ
મરધા ( પોલ્ટ્રી ) ૧૩૫૧૯
ગધેડા - કુતરા ૧૭૭ -- ૩૧૯૮૯
ધોડા ૮૫૭
અન્ય ૨૨૬૪૭