પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

ક્રમરસીનું નામ પશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ.

૮૧૫૫૫

ઈ.ટી. ૨૮૮૧૨
એફ.એમ.ડી. ૨૯૮૦૯૮
હડકવા (એ.આર.વી.) ૨૨૫
બી.કયુ. ૩૨૭૨૧