પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

  અનુસુચિત જાતીના લોકોને ધાસ કાપવા માટેના ચાફકટર પુરા પાડવા.
  અનુસુચિત જાતીના લોકોના દુધાળા પશુઓ માટે હેલ્થ પેકેજ પુરા પાડવા.
  પ હેકટર વિસ્તાર ગૌચર સુધારણા માટે સહાયની યોજના.
  પશુપાલકોને સુધારેલા ધાસચારા બીયારણ કીટ પુરા પાડવાની યોજના.