પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનુ નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઈલ નંબર
ડો. આર.બી. નારોડીયા નાયબ પશુપાલન નિયામક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૦૫૮ ૯૪૨૬૨૪૩૦૪૮
શ્રી ડી.પી.બાવનીયા સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૦૫૮ ૯૯૯૮૬૮૬૬૨૫
કુ.વૈશાલી બી. માંડલીયાજુનિયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૦૫૮ ૯૦૩૩૮૫૫૩૦૨