પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનુ નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઈલ નંબર
ડો. આર.બી. નારોડીયાનાયબ પશુપાલન નિયામક c(૦૨૭૯૨)૨૨૩૦૫૮ ૯૪૨૬૨૪૩૦૪૮
શ્રી ડી.પી.બાવનીયા સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૦૫૮ ૯૯૯૮૬૮૬૬૨૫
કુ.વૈશાલી બી. માંડલીયાજુનિયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૦૫૮ ૯૦૩૩૮૫૫૩૦૨
અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નં.(કચેરી) મોબાઈલ નં.
ડો.ટી.સી.ભાડજા I/C નાયબ પશુપાલન નિયામક ૨૭૯૨૨૨૩૦૫૮ ૯૪૨૬૨૪૩૧૪૨
મદદનીશ પશુપાલન નિયામક
શ્રી ડી.પી.બાવનીયા સી.ક્લાર્ક ૨૭૯૨૨૨૩૦૫૮ ૯૯૯૮૬૮૬૬૨૫
કુ. વી.બી.માંડલિયા જુ.ક્લાર્ક ૨૭૯૨૨૨૩૦૫૮ ૯૦૩૩૮૩૫૩૦૨
શ્રી.સી.એમ.ગંગાજળિયા ડ્રાઈવર ૨૭૯૨૨૨૩૦૫૮ ૯૫૮૬૨૧૨૯૨૬

અમરેલી જિલ્લા પંચાયત પશુપાલન શાખાના પશુચિકિત્સા અધિકારીઓની યાદી
અ.નં. અધિકારીઓના નામ હોદ્દો ઓફિસ મો. નંબર
સરનામું ઓ. નંબર તથા ફે. નંબર
123457
2ડો. ટી. સી. ભાડજા ઈ.ચા. નાયબ પશુપાલન નિયામક જિલ્લા પંચાયત અમરેલી 02792-2230589426243142
3ડો.પી. જી. તરકેસા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના અમરેલી 02792-2235009408621084 
4ડો. એસ. સી. પરમાર પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના મોટા આંકડીયા   8000333897
5ડો. કે. પી. મકવાણા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના બાબરા 02791-2335348905868378
6ડો. જે. એ. માલવીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના બગસરા 02796-2224608866322482
7ડો. એસ. જી. માલવીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના કુંકાવાવ 02796-2382547359147761
8ડો. પી. કે. કણઝારીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના લાઠી 02793-2505159426852736 
9ડો. જે. ડી. મકવાણા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના દામનગર તા: લાઠી 02793-2233649426852738 
10ડો. એન. બી. પડીયા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના લીલીયા 02793-2366069428969449
11ડો. કે. પી. સોલંકી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના ધારી 02797-2250248347993266
12ડો. એસ. પી. દેસાઈ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના સાવરકુંડલા 02845-2243619687160267
13ડો. એમ. એ. ચૌધરી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના વંડા તા: સા.કુંડલા  7043035453
14ડો. પી. એ. મકવાણા પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના રાજુલા 02794-2222409638877825 
15ડો. ડી. એન. મોઢ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના જાફરાબાદ  9426202694
16ડો. યશ પટેલ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના ખાંભા 02797-2605379898734825
17ડો. એ. એમ ભરવાડ પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના ચલાલા  9898313888
18ડો. એન. એસ. ગઢવી પશુ ચિકિત્સા અધિકારી પશુ દવાખાના ચિતલ  8758120158