પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલનશાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

ક્રમ તાલુકાનું નામ ગામનું નામ પશુદવાખાનાના પેટા કેન્દ્રનું નામ પશુધન નિરીક્ષકનું નામ ફોન નંબર
લાઠીઆંસોદરપ્રા.પ.સા.કે.આંસોદરશ્રી આર.એસ.જાકાસણીયા૯૪ર૬૮પર૭૩૭
કુંકાવાવદેવગામ પ્રા.પ.સા.કે.દેવગામ શ્રી એમ.બી.પાદરીયા ૯૯રપપ૭૩ર૧૦
ખાંભાખડાધારપ્રા.પ.સા.કે.ખડાધારશ્રી વી.બી.વઘાસીયા૯૪૨૬૪૬૭૬૯૫
અમરેલીમોટા ગોખરવાળાપ્રા.પ.સા.કે.મોટાગોખરવાળા પ્રા.પ.સા.કે.સરંભડાશ્રીઆર.બી.કુંજડીયા શ્રી કે.એમ.પટેલ ૯૪ર૬ર૬૪૬૭૭ ૯૭૨૬૫૯૨૧૯૭
ધારી વિરપુર દલખાણીયા પ્રા.પ.સા.કે. દલખાણીયા શ્રી એસ.એન.પટોળીયા ૯૮રપ૯૪૬૩૭૧
રાજુલા વાવેરા પ્રા.પ.સા.કે.વાવેરાશ્રી એચ.વી.નરોડીયા૯૪ર૬૯પપપ૮૩
સાવરકુંડલાઆંબરડી મોટા ભમોદ્રા પ્રા.પ.સા.કે.આંબરડી પ્રા.પ.સા.કે.મોટાભમોદ્રા શ્રી એસ.કે.બુટાણી શ્રી ડી.ડી.ઠાકોર ૯૪ર૬ર૮૭ર૧૮ ૯૪ર૬૪રર૬૩૩
ક્રમ નામ હોદો ફોન કોડ ફોન નંબર
ડો. કે.વી.વિભાકરનાયબ પશુપાલન નિયામક૦૨૭૯૨૯૩૨૭૧૫૬૮૫૦
ડો. બી.જે.ડાભીમદદનીશ પશુપાલન નિયામક૦૨૭૯૨૯૮૨૫૬૩૮૩૬૭
શ્રી એસ.એમ. ગાઠાણીસી.કલાર્ક૦૨૭૯૨૯૪૨૬૮૩૧૪૭૨
શ્રી ઉર્મીલાબેન એચ. ભટજુ.કલાર્ક૦૨૭૯૨૯૪૨૭૨૩૮૭૬૫
શ્રી સી.એમ. ગંગાજળીયાડ્રાઇવર૦૨૭૯૨૯૫૮૬૨૧૨૯૨૬

ક્રમ

નામ

કચેરી

કચેરીનં

મોબાઈલ

ડો. કે.વી.વિભાકર

નાયબ પશુપાલન નિયામક

રર૩૦પ૮

૯૩૨૭૧૫૬૮૫૦

ડો એમ.કે.દેત્રોજા

પશુ દવાખાનું બગસરા

રરર૪૬૦

૯૮૨૫૩૫૮૬૫૦

ડો એન.એ.જાકાસણીયા

પશુ દવાખાના બાબરા

ર૩૩પ૩૪

૯૪૨૬૨૪૮૪૫૮

ડો ટી.જે.પુરોહીત

પશુ દવાખાના કોટડાપીઠા

૯૬૦૧૭૬૦૭૧૨

ડો એસ.જી.માલવીયા

પશુ દવાખાનું કુંકાવાવ

ર૩૮રપ૪

૮૪૦૧૦૪૬૧૫૧

ડો એન.કે.સાવલીયા

પશુ દવાખાના ધારી

રરપ૦ર૪

૯૪ર૮૪૪૭૮૦૭

ડો બી.જે.વધાસીયા

પશુ દવાખાનું ચલાલા

૨૫૧૩૧૩

૯૪ર૭૭૪પ૭૩૭

ડો પી.એન.ચૌધરી

પશુ દવાખાના ખાંભા

ર૬૦પ૩૭

૯૪૨૯૨૮૮૯૯૦

ડો પી.એન. વાઢેર

પશુ દવાખાના સાવરકુંડલા

રર૪૩૬૧

૯૯૨૫૯૩૨૨૩૨

૧૦

ડો વી.એસ.દેસાઇ

પશુ દવાખાનું વીજપડી

--

૯૮૨૫૫૮૫૧૬૨

૧૧

ડો પી.કે.કણજારીયા

પશુ દવાખાના લાઠી

રપ૦પ૧પ

૯૪ર૬૮પર૭૩૬

૧ર

ડૉ.જે.ડી.મકવાણા

પશુ દવાખાના દામનગર

૯૪૨૬૮૫૨૭૩૮

૧૩

ડો પી.જી.તરકેશા

પશુ દવાખાના અમરેલી

રર૩પ૦૦

૯૪ર૬૪રર૯૭૭

૧૪

ડૉ.એ.વી.કુંભાણી

પશુ દવાખાનું ચીતલ

.......

૯૪૨૮૯૫૦૧૭૮

૧૫

ડૉ.જી.એસ.ગૌસ્વામી

પશુ દવાખાનું રાજુલા

૨૨૨૨૪૪

૯૮૨૪૯૪૪૦૪૮

૧૬

ડો પી.એ.મકવાણા

પશુ દવાખાનું જાફરાબાદ

---

૯૬૩૮૮૮૭૭૮૨૫