પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

પશુપાલનશાખા દ્રારા મુલાકાત મુલ્યાંકન,વહીવટી તેમજ નાણાકીય તમામ પ્રકારની કામગીરી ઉપરાંત પશુપાલનશાખા દ્રારા જિલ્લા પંચાયતના પશુદવાખાનાઓ અને પ્રાથમીક પશુસારવાર કેન્દ્ર મારફત નિચે મુજબની વિવિધ કામગીરીઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.
પશુસારવાર
દવાખાનામાં સારવાર
પ્રવાસમાં સારવાર
દવાઓ સપ્લાય કરવી
પશુ રસીકરણ
પ્રર્વતમાન ચેપીરોગો સામે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં અગાઉથી આયોજન કરી વિવિધ રોગો સામે રોગ વિરોધી રસી મુકી રોગ અટકાયતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.જેમાં ખરવામોવાસા,ગળસુઢો,ગાંઠીયોતાવ,ઈ.ટી વગેરે રોગ વિરોધી રસી મુકવામાં આવે છે.
પશુ ઓલાદ સુધારણા
કુત્રીમ બીજદાન મારફતે પશુ ઓલાદ સુધારણાની પ્રવળતી હાથ ધરવામાં આવે છે.
ખસીકરણ દ્રારા બાંગરા વાછરડાને ખસી કરી પશુ ઓલાદ સુધારણાની પ્રવળતી હાથ ધરવામાં આવે છે.
પશુ આરોગ્ય મેળા યોજવા
પશુ સારવાર કેમ્પો યોજી પશુ ઉત્પાદન વધારવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.
રાત્રી મીટીંગ યોજી પશુપાલકોને આધુનીક તાંત્રીક માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.
પશુ પ્રદર્શનો,ફીલ્મશો યોજવામાં આવે છે.
ધાસચારા મીનીકીટ વિતરણ
ધાસચારાની સુધારેલ જાતોના મીનીકીટ વિતરણ કરી સારી જાતનો ધાસચારો ઉપલબ્ધ કરાવી પશુ ઉત્પાદન વધારવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.
પશુ દુધ ઉત્પાદન યોજી પશુપાલકોને પ્રોત્સાહીત કરવામાં આવે છે.
હાથ સુડો આપવો
આ યોજનામાં ધાસ કાપવાનો હાથસુડો ૭૫% સહાયથી આપી ધાસચારાનો બગાડ અટકાવવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.
અનુસુચિત જાતિના તથા મહીલા તથા જનરલ કેટેગરીના લોકોને બકરા એકમ (૧૦ + ૧)પુરા પાડી આર્થીક સઘ્ધર બનાવવાના પ્રયત્નો