પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

પશુપાલનની જાણકારી અને પશુપાલકોની શિબીરોની માહિતી
(૧) પશુ ઉત્થાદકતા વૃધ્ધિ શિબીર(કેમ્પ) સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ ૭૦ કેમ્પ ૩૫૭૭૫ જાનવરોને સારવાર આપી
રૂ ર,૭૭,૧૯ર -૦૦
(ર) પશુસંવર્ધન શિક્ષણ શિબીરો લાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા
નાણાકીય ખર્ચ
૭૦ શિબીરો ૩૨૨૩ તાલીમાર્થી
રૂ ૬૯૭૪૦ -૦૦
(૩) ગ્રામ્ય પશુ સવર્ધન શિક્ષણ શિબીરો કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના ૭૫:૨૫
તાલીમાર્થી નાણાકીય ખર્ચ
જિલ્લા તાલુકા કક્ષાની ૪ર શિબીરો ર૧૫૩
તાલીમાર્થી રૂ. ૩૭૬૦૦-૦૦