પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

સહકાર શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

ક્રમ નામ હોદો ફોન કોડફોન નંબર મોબાઇલ નંબરસરનામુ
1શ્રી નવીનભાઇ ત્રીવેદીઇ.ચા.મદદ જિલ્લા રજીસ્‍ટારશ્રી૦૨૭૯૨૨૨૯૮૨૬૯૪૦૮૬ ૨૪૨૪૮જી. પં. અમરેલી
2શ્રી એચ.એમ. ગજેરા સીનીયર કલાર્ક ૦૨૭૯૨૨૨૯૮૨૬ જી. પં. અમરેલી
3શ્રીમતિ જેરીનાબેન કુરેશી પટાવાળા ૦૨૭૯૨૨૨૯૮૨૬ જી. પં. અમરેલી