પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણશાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્તાવના

 
ગુજરાત રાજયની ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરી મુજબ અનુસૂચ‍િત જાતિઓની વસ્‍તી ૫૦.૬૭ લાખની છે જેમાં અમરેલી જીલ્‍લાની ૧.૧૫ લાખની વસ્‍તી ધરાવે છે જે વસ્‍તી નાના ગામડાઓથી માંડી શહેરી વિસ્‍તાર સુઘી ૫થરાયેલ છે અનુસૂચિત જાતિના લોકોના સામાજીક, આથિઁક અને શૈક્ષણ‍િક વિકાસ માટે રાજય સરકારે આ અંગેની વિવિઘ યોજનાઓ અમલમાં મુકેલ છે. તેમજ અનુસૂચિત જાતિના સમતોલ વિકાસ માટે એક ખાતાને બદલે જિલ્‍લાના દરેક ખાતાઓ આયોજિત હેઠળ મળતી રકમમાંથી નિયમોનુસાર અમુક ટકાવારીની ફાળવણી કરી આ યોજનાઅોનો અમલ કરે છે.
 
ખાતાની મહત્‍વની યોજનાઓનો અમલ જિલ્‍લા કક્ષાએથી થાય છે જિલ્‍લા કક્ષાની યોજનાઓની સુવ્‍યવસ્‍િથત અમલી કરવા માટે દરેક જિલ્‍લાની સમાજ કલ્‍યાણ કચેરી તથા જિલ્‍લા ૫.વ..ક. ની કચેરી ઘ્‍વારા યોજનાના નાણાંકીય અને ભૌતિક લક્ષાંકોની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
 
ચાલુ નાણાંકીય વષૅ ૨૦૧૧-૧૨ દરમ્‍યાન સામાજીક ન્‍યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ હેઠળના અનુ.જાતિ કલ્‍યાણની કચેરીઓ ઘ્‍વારા સમાજના નબળા વગોઁ માટેની યોજનાકીય સહાય અંગેની કામગીરી માટે આ પંચાયત પોટૅલ વેબસાઇટ ખુબજ ઉ૫યોગી અને સહાયભુત નિવડશે તેવી શ્રઘ્‍ઘા છે.