પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણશાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

સમાજ કલ્‍યાણ સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

ક્રમ નામ હોદો ફોન કોડફોન નંબર
મોબાઇલ નંબરકચેરી
શ્રી પી. ડી સરવૈયાજિલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિ.૦૨૭૯૨૯૪૨૮૦ ૫૧૨૯૯૨૨૩૨૧૭
શ્રી વી. એ. જાદવઇ.ચા સમાજકલ્‍યાણ નિરિક્ષક૦૨૭૯૨૯૪૨૮૭૯૮૦૦૫૨૨૩૨૧૭
શ્રી વી. એ. જાદવજુનિયર કલાર્ક૦૨૭૯૨૯૪૨૮૭૯૮૦૦૫૨૨૩૨૧૭
શ્રી એમ. જે. રેણુકાજુનિયર કલાર્ક૦૨૭૯૨૯૮૨૪૮૫૮૭૦૦૨૨૩૨૧૭
શ્રી ટી. એસ. કુરેશી૫ટાવાળા૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૧૭
શ્રી આર. કે. ખોખરડ્રાઇવર૦૨૭૯૨૯૯૭૯૪૪૯૪૦૩૨૨૩૨૧૭