પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્યાણશાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

સમાજ કલ્‍યાણ સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

ક્રમ નામ હોદો ફોન કોડ ફોન નંબર
ઘર કચેરી
શ્રી પી.એમ.ઉપlદયlય ઈ.ચl જિલ્‍લા સમાજકલ્‍યાણ અધિ. ૦૨૭૯૨ ૯૪૨૮૦૫૧૨૯૯ ૨૨૩૨૧૭
શ્રી વી. એ. જાદવ ઈ.ચl સમાજકલ્‍યાણ નિરિક્ષક ૦૨૭૯૨ ૮૮૬૬૬૮૪૨૫૩ ૨૨૩૨૧૭
શ્રી વી. એ. જાદવ ઈ.ચl આંકડા મદદનીશ ૦૨૭૯૨ ૮૮૬૬૬૮૪૨૫૩ ૨૨૩૨૧૭
શ્રી એસ.એમ.પરમાર જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨ ૭૫૬૭૫૬૩૫૨૪ ૨૨૩૨૧૭
અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન ન્ંબર(કચેરી) મોબાઇલ નંબર
૦૧શ્રી આર.પી.પ્રજાપતિસ.ક.અધિશ્રી૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૧૭૯૪૨૮૮૫૩૭૧૧
૦૨શ્રી વી.એચ.મકવાણાસ.ક.નિ.શ્રી૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૧૭૯૮૯૮૩૩૯૮૪૬
૦૩શ્રી એસ.એમ.પરમારજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૧૭૮૧૬૦૦૨૭૬૦૩