પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ સમાજ કલ્યાણશાખાશિષ્‍યવૃત્તિ

શિષ્‍યવૃત્તિ

અનુ.જાતિના વિધ્યાર્થીઓ પૂવૅ એસ.એસ.સી. માં અભ્યાસ માટે યોજનાં તળે ૨૦૧૭-૧૮ નાં વષૅમાં ૮.૯૩ લાખ સહાય પેટે કુલ ૧૯૭૫ વિધ્યાર્થીઓને અભ્યાસ અર્થે અનુ.જાતિનાં શિષ્યવૃતિની સહાય અપાયેલ છે.
જેમનાં માતાપિતા અસ્વચ્છ વ્યવસાયમાં રોકાયેલા હોય તેવા પૂવૅ એસ.એસ.સી.ના વિધ્યાર્થીઓ માટે રાજય શિષ્યવૃતિ. અનુ.જાતિનાં લોકો જેઓ અસ્વચ્છ વ્યવસાયમાં રોકાયેલ હોય તેવા તેવા માતા પિતાનાં બાળકોને સરકારશ્રી તરફથી રાજય શિષ્યવૃતિ યોજનાં હેઠળ અભ્યાસ અર્થે શિષ્યવૃતિ આપવામાઁ આવે છે. ૨૦૧૭-૧૮ માં કચેરી મારફત રૂ. ૨ કરોડ ૬૫ લાખ કુલ ૧૪3૪૩ વિદ્યાર્થીઓને સહાય ચૂકવેલ છે.
ધો.૯માં અભ્યાસ કરતી અનુ.જાતિની કન્યાઓને સાયકલ સહાય યોજનાઃ- ધો-૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુ.જાતિની કન્યાઓને વિના મુલ્યે સાયકલ(સરસ્વતી સાધના) યોજનાં હેઠળ ૨૦૧૭-૧૮ માં કુલ ૬૭૫ કન્યાઓને સાયકલ સહાય ચુકવાયેલ છે.
ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા અનુસુચિત જાતિના કુમાર/કન્યાઓને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અનુ.જાતિનનાં બાળકોનાં માતા પિતા ગણવેશ સહાય ૪૫ લાખ ૧૪ હજારની સહાય કુલ ૧૫૦૪૮ અનુ.જાતિનાં બાળકોને ગણવેશ સહાય અપાયેલ છે.
છાત્રાલયોને અનુદાન ગ્રાન્ટઃ-
અનુ.જાતિનાં વર્ગનાં બાળકોના અભ્યાસ અર્થે તથા રહેવા અને જમવા માટે સ્વૈચ્છિક સ઼સ્થા મારફત ચાલતા છાત્રાલયોને બાળકોને જમવા તથા રહેવા માટે રૂ.૯૦.00 લાખ છાત્રો માટે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે અનુદાન ગ્રાન્ટ અપાયેલ છે.