પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

કમઅધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રીનું નામહોદોકચેરીનો નંબરકચેરીનાં ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરરહેણાંકનાં સંપર્ક નંબર
શ્રીભાવેશભાઈ ભાલીયા સ્ટેટીસ્ટિકલ આસી.૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-૯૮૭૯૩૪૫૩૮૮-
શ્રી અર્ચનાબેન ખીમસુરીયા સી.કલાર્ક૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-૯૦૯૯૨૯૬૫૯૮-
અ.નંવહીવટી અધિકારી શ્રી/કર્મચારી નું નામ હોદોફોન નં(કચેરી)મોબાઈલ નંબર
મનીષાબેન બી.બારોટ પ્રોગ્રામ ઓફિસર ૦૨૭૯૨ ૨૩૧૩૨૬ ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૪
ભાવેશભાઈ એ.ભાલીયા આંકડા મદદનીશ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૮
અસ્મીતાબેન પી.પટેલ પ્રોગ્રામ આસી.૬૩૫૯૯૨૩૭૨૫
રાધિકાબેન પંડ્યા પ્રોગ્રામ આસી.૬૩૫૯૯૨૩૭૨૬
અર્ચનાબેન કે.ખીમસુરીયા જુનિયર ક્લાર્ક ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૨