પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

કમઅધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રીનું નામહોદોકચેરીનો નંબરકચેરીનાં ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરરહેણાંકનાં સંપર્ક નંબર
શ્રીભાવેશભાઈ ભાલીયા સ્ટેટીસ્ટિકલ આસી.૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-૯૮૭૯૩૪૫૩૮૮-
શ્રી અર્ચનાબેન ખીમસુરીયા સી.કલાર્ક૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-૯૦૯૯૨૯૬૫૯૮-