પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

કમઅધિકારીશ્રી /
કર્મચારીશ્રીનું નામ
હોદોકચેરીનો નંબરકચેરીનાં ફેકસ નંબરમોબાઇલ
નંબર
રહેણાંકનાં
સંપર્ક નંબર
ઇ.ચા. ડો. એ. કે. સિંગજિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી ૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨-
શ્રી કે.એન. પંડયાસી.કલાર્ક૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-- -
શ્રી એમ.ટી. બોરીચાજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬---
શ્રી બી.એલ. વ્‍યાસડ઼ાઇવર૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-૯૯૧૩૦૩૭૩૮૨-
શ્રી વી. આર. તૈરેયાપટાવાળા૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-- -
શ્રી ડી.બી. ત્રિવેદી નાયબ ચિટનીશ૦ર૭૯ર-ર૩૧૩ર૬-૯૯૨૫૩૩૦૯૬૦