પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસયુક્ત બાળવિકાસશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

સરકારશ્રી તરફથી લાભાર્થી બાળકો,સગર્ભા/ધાત્રી માતાઓ તથા કિશોરીઓને આપવામાં આવતો નાસ્તો સમયસર આંગણવાડી કેન્દ્રો પર પહોંચતો કરવો મોનીટરીંગ તથા દેખરેખ રાખવી ફાળવવામાં આવતા લાભાર્થી લક્ષાંકોની ૧૦૦ ટકા સિઘ્ધ કરવી લોકો આ યોજનાનો મહત્તમ લાભ લે અને આ યોજના હેઠળ બાલભોગ,ફોટીફાઈડ આટા, ચણા, તેલ, ચોકલેટ વિગેરે અપાતી ખાઘ સામગ્રી (નાસ્તો ) મહત્વતા સમજે અને સ્વીક્રુત કરે તે બાબતે મહિલા શિબીર,બાળ તુદુરસ્તી હરીફાઈ,વાનગી સ્પર્ધા,રંગોળી સ્પર્ધા ,કિશોરી શકિત યોજના તાલીમ વિગેરે ગોઠવી આહાર અને પોષણ વિષયક શિક્ષણ આપી માતા અને બાળકની તંદુરસ્તી સ્વાસ્થ્ય સુધરે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. કુપોષણ નો દર ઘટાડવા 0 થી 6 વષઁના વજન કરાવી પોષણ સ્તરમા સુધારો લાવવા મેડીકલ ચેકપ રેકુરલ સેવાઓ અપાવી સારવાર આપવા સધન પ્રયટત્નો કરવામાં આવે છે.

આઈસીડીએસ યોજના નું સમયસર આરોગ્ય ખાતા સાથે સંકલન ગોઠવી મુખ્ય સેવિકા,આંગણવાડી વર્કરની મદદથી તમામ રસીકરણ કાર્યક્રમમાં મદદરુપ થવાનું રસીનાં ડોઝ ૦ થી ૬ વર્ષનાં તમામ બાળકો સગર્ભામાતાઓ, કિશોરીઓને મુકય જાય તે બાબતે મદદ કરે છે.

સરકાશ્રી તરફથી મળતી ગ્રાન્ટ તાલુકા સુધી પહોંચતી કરવી હિસાબો નિભાવવા અને સરકારશ્રીને હિસાબો આપવા ની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

બાલીકા સમળઘ્ધિ યોજના હેઠળ બી.પી.એલ. બે બાલિકા સુધી રૂ. પ૦૦/- બેંકમાં થાપણ તરીકે મુકવા અને નિયત થયેલ શિષ્યવ્રુતિ આપવાની કામગીરી.

જિલ્લા હેઠળ આવેલ કુલ -૧૧ તાલુકાનાં સી.ડી.પી.ઓ. કચેરનું સુપરવિઝન કરવું તથા મોનીટરીંગ કરવુંતથા આઈ.સી.ડી.એસ.ની યોજનાઓ માટે જરુરી માર્ગદર્શન આપવાની કામગીરી તથા આ યોજનાઓ ૧૦૦ ટકા સફળ થાય અને પુર્ણરીતે લક્ષાંક સિઘ્ધ કરે તેની દેખરેખની તમામ કામગીરી .
ઉદ્દાલક બાળ સૌષ્‍ઠવ અન્‍વયે કુપોષિત દત્તક બાળકોને પુરક પોષણ આપી અને ઉપલા ગ્રેડમાં લઇ જવાની કામગીરી.