પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસયુક્ત બાળવિકાસશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

શાખાનાકર્ચારીઓનીમહેકમનેલગતીપગાર, ભથ્થા,રજામંજુરીવગેરેનીકામગીરી
ઘટકકક્ષાનાબાળવિકાસયોજનાઅધિકારીશ્રીઓનીરજા, મુખ્યસેવિકાઓનીનિમણૂક,બદલીતથાઉચ્ચતરપગારબાબતનીકામગીરી
ધટકકક્ષાએકામકરતાઅધિકારીશ્રીતથામુખ્યસેવિકાનીઆંગણવાડીવર્કરોનીકામગીરીઉપરદેખરેખરાખવાનીકામગીરી
જિલ્લાવિકાસઅધિકારીશ્રીનેમોકલવાનીથતીશાખાનીતમામફાઇલોનીવહીવટીમંજુરીનીકામગીરી
યોજનાકીયતમામકામગીરીતથાદેખરેખ