પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાઆઇ. ટી. આઇની માહિતી
 

આઇ. ટી. આઇની માહિતી

 

અમરેલી જિલ્લામાં અમરેલી, કુંકાવાવ, સાવર કુંડલા તથા રાજુલા મળી કુલ-ચાર આઈ. ટી. આઈ. સંસ્થાઓ આવેલી છે.