પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાનજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ
 

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

 
  જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમરેલી
  સર્વ શિક્ષા અભિયાન કચેરી, અમરેલી.
  નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, અમરેલી.
  બી. આર. સી. ભવનો - ૧૧ (તાલુકા દીઠ-૧)