પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

શિક્ષકોનાં મહેકમની લગતી તમામ કામગીરી

અમરેલીના ૧ થી ૮ ધોરણના બાળકોને શિક્ષણ આપવાની કામગીરી