પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા
 

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
Sr. No. Block Name
1 Amreli
2 Babra
3 BAGSARA
4 DHARI
5 JAFRABAD
6 KHAMBHAT
7 KUNKAVAV
8 LATHI
9 LILIYA
10 RAJULA
11 SKUNDLA