પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નં. મોબાઈલ નંબર
૧.શ્રી સી.એમ.જાદવ ઈ.ચા.જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૯૯૦૯૯૭૧૬૫૨
૨.શ્રી જી.જે.અઘેરાઈ.ચા. નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૯૮૯૮૩૧૪૯૨૯
૩.શ્રી એ.આર.ઘોરપડેના.ચિ. (પી.એ.ટુ પ્રમુખ)૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯-
૪.શ્રી ડી.બી.મકવાણાસી.ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૯૮૭૯૨૭૭૬૮૪
૫.શ્રી એચ.ટી.બોરીચાસી.ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯-
૬.શ્રી પી.એન.મહેતાસી.એકા.ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૯૭૨૩૫૩૮૯૫૭
૭.શ્રી આર.ડી.પટેલજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૮૪૬૯૧૯૩૦૩૦
૮.શ્રી ડી.જે.હડિયાજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૯૭૧૨૧૭૩૦૪૫
૯.શ્રી એમ.વી.પંડ્યાજુ.ક્લાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૭૦૪૩૦૩૪૭૮૧
૧૦.શ્રી આઈ.એ.શેખડ્રાઈવર૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૯૯૦૯૯૭૯૬૯૬
૧૧ શ્રી એન.એમ.સોલંકીપટાવાળા૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૦૯૮૧૪૦૧૧૯૬૯૨