પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતીક્રમ નામ હોદો ફોન કોડફોન નંબર
ઘરકચેરી
1શ્રી બી. કે. પટેલજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ૨૨૨૧૦૯૯૯૦૯૯૭૧૬૫૨ ૨૨૨૯૬૭
2શ્રી પી. જી. વેગડાનાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૨૨૨૧૦૯૯૪૨૭૨૩૦૨૧૯૨૨૨૯૬૭
3શ્રી પ્રશાંત મહેતા- ૨૨૨૧૦૯૯૪૨૮૧૯૦૨૪૧૨૨૨૯૬૭