પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

જિલ્લા પંચાયત તળે સિંચાઇ વિભાગ કાર્યરત છે. આ વિભાગ તળે અમરેલી, લીલીયા, સાવરકુંડલા, ખાંભા તથા રાજુલા પેટા વિભાગ કાર્યરત તથા પેટા વિભાગ તળે તાંત્રિલ થથા વહીવટી સ્ટાફ કામગીરી કરે છે.