પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ પ્રસ્‍તાવના
 

પ્રસ્‍તાવના

‍જીલ્‍લા પંચાયત તળે સિંચાઇ વિભાગ કાયૅરત છે. આ વિભાગ તળે અમરેલી, લીલીયા, સાવરકુંડલા, ખાંભા તથા રાજુલા પેટા વિભાગો કાયૅરત તથા પેટા વિભાગ તળે તાંત્રીક તથા વહીવટી સ્‍ટાફ કામગીરી કરે છે.

એક કાયૅપાલક ઇજનેરશ્રી, પેટા વિભાગોમાં એક નાયબ કાયૅપાલક ઇજનેર તથા ૪ ઇન્‍ચાજૅ નાયબ કાયૅપાલક ઇજનેરશ્રીઓ તથા ૧૦ અઘિક મદદનીશ ઇજનેરો કામગીરી બજાવે છે.