પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતીક્રમ નામ હોદો ફોન કોડફોન નંબર
ઘરકચેરી
1શ્રી એચ. કે. પગીકાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ) ૦૨૭૯૨૯૮૭૯૫ ૧૯૩૬૨૨૨૨૧૬૪
2શ્રી આર.એ. માંડાણીટ્રેસર૦૨૭૯૨૦૨૭૯૨ ૨૨૯૨૩૪૨૨૨૧૬૪
3શ્રી વી.એ. ગેડીયા અધિક મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૭૯૨૯૪૨૮૭૯૫૩૧૪ ૨૨૨૧૬૪
4શ્રી એ.આર. ઘોરપડેહેડ કલાર્ક ૦૨૭૯૨૯૩૨૭૫૭૪૫૩૦ ૨૨૨૧૬૪
5શ્રી આર.એન. કાલાવડીયા સિનીયર કલાર્ક ૦૨૭૯૨૯૮૨૪૮૦૪૬૭૭૨૨૨૧૬૪
6શ્રીમતિ એચ. પી. ત્રિવેદી ટેન્‍ડર કલાર્ક ૦૨૭૯૨૦૨૭૯૨૨૨૩૯૭૮૨૨૨૧૬૪
7શ્રી જે.જે. ભટ્ટ સિનીયર કલાર્ક ૦૨૭૯૨૯૩૭૪૯૮૭૫૩૩૨૨૨૧૬૪
8શ્રી આર.જે. જાની સિનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક ૦૨૭૯૨૯૪૨૬૪૨૨૭૬૭૨૨૨૧૬૪
9શ્રીમતિ એસ.બી. જોષી જુનિયર કલાર્ક ૦૨૭૯૨૨૨૨૧૬૪૨૨૨૧૬૪
10શ્રીમતિ જે.એન. સંવટ જુનિયર કલાર્ક ૦૨૭૯૨૨૨૨૧૬૪૨૨૨૧૬૪
11શ્રી એચ.બી.ભટીજુનિયર કલાર્ક ૦૨૭૯૨૯૪૨૮૭૯૮૭૩૮ ૨૨૨૧૬૪
12શ્રી એમ.સી. ડાબસરા પટાવાળા ૦૨૭૯૨૨૨૨૧૬૪૨૨૨૧૬૪
13શ્રી જી.કે. સાંગાણી
શ્રી એચ.બી. ટાંક
પટાવાળા ટ્રેસર૦૨૭૯૨
૦૨૭૯૨
૨૨૨૧૬૪
૯૮૭૯૪૫૬૦૧૬
૨૨૨૧૬૪