પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમઅધિ./કર્મચારીશ્રી નુ નામહોદ્દોકચેરી ફોન નં.મોબાઇલ નં.
શ્રી સી.એ.ચાવડા કા.ઇ.(ઇ.ચા.) ૨૨૨૧૬૪૯૫૭૪૦૬૫૨૦૫
શ્રી આર.એસ.કાલાવાડિયાહેડ ક્લાર્ક ૨૨૨૧૬૪૯૮૨૪૮૦૪૬૭૭
શ્રી એ.બી.રાઠોડમ.ઇ.૨૨૨૧૬૪૯૪૨૬૪૩૭૭૧૪
શ્રી એસ.એસ.રાઠોડમ.ઇ.૨૨૨૧૬૪૮૮૬૬૬૫૩૯૬૬
શ્રી એમ.બી.ભટ્ટીસી.કા.૨૨૨૧૬૪૯૪૨૮૭૯૮૭૩૮
કુ. એ.એસ.સોલંકીજુ.કા.૨૨૨૧૬૪૮૮૬૬૬૦૫૬૯૯
શ્રી સી.એમ.નાડોદાજુ.કા.૨૨૨૧૬૪૭૬૦૦૪૨૬૧૨૬
શ્રી પી.કે.કાબરીયા ટ્રેસર૨૨૨૧૬૪૯૯૭૯૯૬૪૫૬૪
શ્રી એમ.પી.ડાબસરાપટ્ટાવાળા૨૨૨૧૬૪ -----