પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમઅધિ./કર્મચારીશ્રી નુ નામહોદ્દોકચેરી ફોન નં.મોબાઇલ નં.
શ્રી સી.એ.ચાવડા કા.ઇ.(ઇ.ચા.) ૨૨૨૧૬૪૯૫૭૪૦૬૫૨૦૫
શ્રી આર.એસ.કાલાવાડિયાહેડ ક્લાર્ક ૨૨૨૧૬૪૯૮૨૪૮૦૪૬૭૭
શ્રી એ.બી.રાઠોડમ.ઇ.૨૨૨૧૬૪૯૪૨૬૪૩૭૭૧૪
શ્રી એસ.એસ.રાઠોડમ.ઇ.૨૨૨૧૬૪૮૮૬૬૬૫૩૯૬૬
શ્રી એમ.બી.ભટ્ટીસી.કા.૨૨૨૧૬૪૯૪૨૮૭૯૮૭૩૮
કુ. એ.એસ.સોલંકીજુ.કા.૨૨૨૧૬૪૮૮૬૬૬૦૫૬૯૯
શ્રી સી.એમ.નાડોદાજુ.કા.૨૨૨૧૬૪૭૬૦૦૪૨૬૧૨૬
શ્રી પી.કે.કાબરીયા ટ્રેસર૨૨૨૧૬૪૯૯૭૯૯૬૪૫૬૪
શ્રી એમ.પી.ડાબસરાપટ્ટાવાળા૨૨૨૧૬૪ -----
ક્રમ કચેરીનુ નામ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીનુ નામ હોદો ટેલીફોન નંબર કોન્ટેક નંબર
સિંચાઇ શાખા શ્રી એસ.ઓ.પાડવી કાર્યપાલક ઇજનેર૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪૯૪૨૭૪ ૬૦૦૦૯
શ્રી એસ.એસ.રાઠોડમદદનીશ ઇજનેર૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪૮૮૬૬૬ ૫૩૯૩૩
શ્રી એસ.બી.ડાંગરઅધિક મદદનીશ ઇજનેર૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪૯૯૦૯૨ ૯૬૬૭૮
શ્રી એમ.બી.ભટ્ટી સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪૯૪૨૮૭ ૯૮૭૩૮
શ્રી જે.જી.સાવલિયાસિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪૯૯૨૫૦ ૩૯૫૪૨
કુ.શ્રી એ.એસ.સોલંકીજુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪૭૦૧૬૫ ૨૩૭૯૬
શ્રી સી.એમ.નાડોદાજુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪૭૬૦૦૪ ૨૬૧૨૬
અમરેલી સિંચાઇ પેટા વિભાગ
અમરેલી-બગસરા-કુંકાવાવ
શ્રી આર.વી.ઇજનેરનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦૯૮૭૯૮ ૦૦૭૪૫
૧૦શ્રી એ.પી.ચૌધરીમદદનીશ ઇજનેર૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦૮૪૬૦૧ ૮૧૦૮૩
૧૧શ્રી આર.બી.હિંગુઇન્ચા.સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦૯૪૨૮૭ ૯૮૦૮૭
૧૨શ્રી કે.વી.લેઉવાપટ્ટાવાળા૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦
૧૩લીલીયા સિંચાઇ પેટા વિભાગ
લીલીયા-લાઠી-બાબરા
શ્રી જે.પી.મકવાણાઇન્ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨૯૪૯૯૮ ૦૧૪૬૬
૧૪શ્રી એચ.ડી.જોષીજુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨૯૦૯૯૬ ૮૫૧૨૧
૧૫શ્રી કે.એસ.પાથરડ્રાઇવર૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨૯૪૨૮૭ ૦૭૦૮૫
૧૬શ્રીમતી કે.એમ.ગોહીલ પટ્ટાવાળા૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨
૧૭શ્રી જી.ડી.ગોહીલ ચોકીદાર૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨
૧૮સાવરકુંડલા સિંચાઇ પેટા વિભાગશ્રી એમ.બી.કાતરીયાઇન્ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦૭૨૨૬૦ ૨૬૧૪૯
૧૯શ્રી એમ.વી.હડીયામદદનીશ ઇજનેર૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦૯૭૨૨૦ ૧૭૬૧૩
૨૦શ્રી વી.આર.ડાંગરજુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦૭૨૮૪૯ ૨૯૧૩૦
૨૧શ્રી યુ.પી.ખુમાણપટ્ટાવાળા૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦
૨૨ખાંભા સિંચાઇ પેટા વિભાગ
ખાંભા-ધારી
શ્રી એસ.જે.ઢોડીયાઇન્ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૯૬૦૧૨ ૫૪૩૮૦
૨૩શ્રી આર.એન.કાથડમદદનીશ ઇજનેર૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૯૬૬૨૦ ૧૮૬૦૪
૨૪શ્રી ડી.વી.મારૂવર્ક આસીસ્ટંટ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૯૪૨૬૨ ૭૩૮૦૬
૨૫શ્રી આઇ.એન.દાણીધારીયાડ્રાઇવર૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૯૯૯૮૬ ૫૧૩૩૧
૨૬શ્રી બી.ડી.વરૂચોકીદાર૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪
૨૭શ્રી ડી.જે.રેણુકાચોકીદાર૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪
૨૮શ્રી એચ.જે.નાગરચોકીદાર૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪
૨૯શ્રી બી.એલ.રાઠોડપટ્ટાવાળા૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪
૩૦રાજુલા સિંચાઇ પેટા વિભાગ
રાજુલા-જાફરાબાદ
શ્રી કે.એન.પટેલઇન્ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯૯૫૩૭૫ ૦૭૪૫૦
૩૧શ્રી યુ.કે.કલસરીયામદદનીશ ઇજનેર૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯૭૯૮૪૬ ૩૧૧૬૪
૩૨શ્રી બી.એલ.વાડદોરીયાઅધિક મદદનીશ ઇજનેર૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯૯૪૨૬૪ ૮૪૫૩૫
૩૩શ્રી એચ.આર.ચૌધરીજુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯૭૦૧૬૦ ૯૮૦૩૨