પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખાની કામગીરી
 

સિંચાઇ શાખાની કામગીરી

જીલ્‍લા પંચાયતની સિંચાઇ શાખા ઘ્‍વારા, નમૅદા જળસં૫તી વિભાગની, જીલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીની તથા જીલ્‍લા આયોજન મંડળીની મળતી જુદી જુદી ગ્રાન્‍ટમાંથી જીલ્‍લામાં પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે કેનાલવાળા (નાની સિંચાઇ) તળાવો, અનુશ્રાવણ તળાવો, અછતના અઘુરા તળાવો પુણૅ કરવાની. ચેકડેમો તથા ગામોને રક્ષણ આ૫વા માટે ગ્રામ રક્ષક પાળાઅો બાંઘવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

આવી કામગીરીથી જીલ્‍લામાં ૫ડતા વરસાદી પાણીનો મહતમ સંગ્રહ કરી ભુતળમાં પાણીના તળ ઉંચા લાવી, સિંચાઇ વિસ્‍તારમાં વઘારો કરવામાં આવે છે.