પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:-વિકાસ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ:-વિકાસ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-શ્રી કે. કે પટેલ ના.જિ.વિ.અધિ. (વિકાસ)
ફોન નંબર:-૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬
૯૪૨૬૦ ૪૦૧૮૯

અ.નં.વહિવટીઅધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનુ નામહોદ્દોફોન નં.(કચેરી)મોબાઇલ નં .
શ્રી કે. કે પટેલ ના.જિ.વિ.અધિ. ૨૨૩૫૪૬ ૯૮૭૯૩૪૮૬૧૧
શ્રી એસ.આર.દવે ના.ચી. ૨૨૩૫૪૬ ૯૭૨૩૯૭૪૧૪૯
શ્રી એચ.સી.મહેતા સિ.કા ૨૨૩૫૪૬ ૯૪૨૮૯૭૦૮૫૯
શ્રી કરિશ્મા આર.શેખ જૂ.કા ૨૨૩૫૪૬ ૯૪૦૮૬૨૪૮૫૭
શ્રી રાજેશભાઇ બી.માંડલીયા ડ્રાઇવર ૨૨૩૫૪૬ ૯૭૨૫૩૧૭૨૧૮
શ્રી મનસુખભાઇ બી.મકવાણા પટાવાળા ૨૨૩૫૪૬ ૯૬૦૧૪૩૩૭૮૧