પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:-વિકાસ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ:-વિકાસ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-શ્રી પી.પી. રાવલ ના.જિ.વિ.અધિ. (વિકાસ)


ફોન નંબર:-૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬
૯૪૨૬૦ ૪૦૧૮૯

અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
1શ્રી પી.પી. રાવલના.જિ.વિ.અધિ. (વિકાસ) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬ ૨૨૩૪૯૨૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬
૯૪૨૬૦ ૪૦૧૮૯

શ્રી યુ.ડી. જાની

નાયબ ચીટનીશ

૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬

૨૨૩૪૯૨

૯૪૨૬૮૩૨૨૪૬

શ્રી કે.એલ. રાજયગુરૂ

નાયબ ચીટનીશ

૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬

૨૨૩૪૯૨

૯૪૨૭૭૪૬૪૧૧

શ્રી એ.વી. વ્‍યાસ

જુ. કલાર્ક

૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬

૨૨૩૪૯૨

૦૨૭૯૨૨૪૦૨૫૩

શ્રી એચ.સી. મહેતા

જુ. કલાર્ક

૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬ ૨૨૩૪૯૨૯૪૨૮૯૭૦૮૫૯
શ્રી આર.બી. માંડલીયા ડ્રાઇવર ૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬ ૨૨૩૪૯૨--