પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

ના.જિ.વિ.અધિ - નીચેની કામગીરીનુ સુપરવીઝન

ના.ચી. - (૧)૧૦૦ ચો.વારના ઘરથાળ મફત પ્લોટ/સરદાર આવાસ યોજના,તળેની કામગીરી (૨)સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થગામ યોજનાની કામગીરી (૩)મહાત્મા ગાંધી સ્વસ્વચ્છતા મીશન કાર્યક્રમ(૪) માળખાકીય સુવિધા યોજનાની કામગીરી(૫) ગરીબ કલ્યાણ મેળો (૬)ક્રીકેટ ટુર્નામેંટ કામગીરી

સિ.કા - (૧)જિલ્લા/તાલુકા/ગ્રામ કક્ષાના ૧૪માં નાણાપંચની તમામ કામગીરી,(૨) સ્માર્ટ વિલેજ યોજના(૩) પંચવટી યોજનાની કામગીરી,(૪)જાહેર માહિતી અધિ-૨૦૦૫ તળેની કામગીરી

જૂ.કા - (૧)કચેરીના કર્મચારીઓના મહેકમની કામગીરી,(૨) કચેરીની સ્ટેશનરી તથા આવક ટપાલ ફાળવણીની કામગીરી,(૩)શાખાનુ તમામ કોમ્પ્યુટર કરવુ તથા પત્રકો બનાવવાની કામગીરી
ડ્રાઇવર - ડ્રાઇવિંગની કામગીરી
પટાવાળા - શાખાની તમામ પટ્ટાવાળાની કામગીરી