પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાસંયુક્ત બાળવિકાસસંયુક્ત બાળવિકાસની યોજનાઓ

સંયુક્ત બાળવિકાસની યોજનાઓ

વિકાસ ગાથા
ક્રમ કેન્દ્રો સંખ્યા
(૧) મંજુર થયેલ આંગણવાડી કેન્દ્રો ૧૫૮૭
(ર) કાયાન્વીત આંગણવાડી કેન્દ્રો ૧૫૮૭
(૩) ગતમાસ સુધીમાં નવા ચાલુ કરેલ કેન્દ્રો
(૪) આંગણવાડી કાર્યકરની ભરેલ સંખ્યા ૧૫૬૫
(પ) હેલ્પરની ભરેલ સંખ્યા ૧૫૬૮
(૬) પુરક પોષણ લાભાર્થીનો લક્ષાંક ૧,૪૧,૦૦૦
(૭) ગત માસ સુધીમાં પુરક પોષણ માં થયેલ સિઘ્ધિ ૧૩૮૫૫૩
(૮) પુરક પોષણ લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકાવારીમાં ૯૮.૬૬
(૯) આંગણવાડીનાં પોતાનાં વિવિધ યોજનામાંથી બનેલ મકાન ૮૭૬
(૧૦) રાજય બજેટમાંથી બનેલ મકાન ૨૨૩
(૧૧) ગોકુલગ્રામ યોજના ઘ્વારા બનેલ મકાન ૧૦૬
(૧ર) સ્વ ભંડોળ જિલ્લા પંચાયત ઘ્વારા બનેલ મકાન પ૬
(૧૩) અન્ય યોજનામાંથી બનેલ મકાન ૪૯૧
આગળ જુઓ