મુખપૃષ્ઠપ્રકાશનોઆંકડા શાખાના પ્રકાશનો

આંકડા શાખાના પ્રકાશનો

જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૬-૧૭જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૬-૧૭
District-Statistical-Abstract-2016-1District-Statistical-Abstract-2016-17
આંકડાકીય રૂપરેખાજિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

અન્ય પ્રકાશનો

જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય મુજબઅનૂ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિ આંકડાકીય વર્ગીકરણ(૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧)અમરેલીછૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ ની (અર્ધવાર્ષિક) સમીક્ષાછઠ્ઠી આર્થિક ગણતરી અમરેલી
varshik Vahivati Ahevaal 2006-2007varshik Vahivati Ahevaal 2007-2008Socio-Economics-Review-16-17
જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય મુજબઅનૂ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિ આંકડાકીય વર્ગીકરણ(૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧)અમરેલીછૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ ની (અર્ધવાર્ષિક) સમીક્ષાછઠ્ઠી આર્થિક ગણતરી અમરેલી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 954881