મુખપૃષ્ઠપ્રકાશનોઆંકડા શાખાના પ્રકાશનો

આંકડા શાખાના પ્રકાશનો

જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૬-૧૭જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૬-૧૭
District-Statistical-Abstract-2016-1District-Statistical-Abstract-2016-17
આંકડાકીય રૂપરેખાજિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

અન્ય પ્રકાશનો

જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય મુજબઅનૂ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિ આંકડાકીય વર્ગીકરણ(૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧) અમરેલી- ૨૦૧૫છૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ ની (અર્ધવાર્ષિક) સમીક્ષા ૨૦૧૭છઠ્ઠી આર્થિક ગણતરી અમરેલી -૨૦૧૮
varshik Vahivati Ahevaal 2006-2007varshik Vahivati Ahevaal 2007-2008Socio-Economics-Review-16-17
જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય મુજબઅનૂ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિ આંકડાકીય વર્ગીકરણ(૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧)અમરેલીછૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ ની (અર્ધવાર્ષિક) સમીક્ષાછઠ્ઠી આર્થિક ગણતરી અમરેલી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 937173