પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠયોજનાઓપંચવટી યોજના
 

પંચવટી યોજના

પંચવટી અંગે ગ્રામજનોનો સંકલ્‍પ
 
રાજયનાં ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગ્રામ્‍ય પ્રજાના આનંદ-પ્રમોદ માટે સુવિધાયુકત બાગ-બગીચાને પ્રોત્‍સાહન આ૫તી નવતર યોજના એટલે પંચવટી યોજના.
 
વર્ષઃ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ અંતર્ગત પંચવટી યોજના તળે ફાળવેલ અમરેલી જિલ્‍લાનો ભૌતિક તથા નાણાંકીય લક્ષ્‍યાંક

ફાળવેલ લક્ષ્‍યાંક

મંજુર કરેલ દરખાસ્‍ત

પુર્ણ કામો

બાકી કામો

દરખાસ્‍ત બાકી

જનરલ

ખાસ અંગભૂત

૨૦

૦૨

૧૮

૦૬

૧૨

૦૩

 
પાછળ જુઓ