પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ યોજનાઓતીર્થ ગ્રામ યોજના

તીર્થ ગ્રામ યોજના

યોજનાની સિદ્ધિ
 
 
 
  નોંધઃ-
  આ યોજનામાં લક્ષ્‍યાંક નિર્ધારિત નથી. છેલ્‍લા પાંચ વર્ષની ગુનારહિત પરિસ્‍થિતિ વિગેરેની ખરાઇ કરી સબંધિત ગ્રામપંચાયતને પુરસ્‍કાર આપવાનું ધોરણ છે.
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ