×

આંગણવાડી

ક્રમ ધટકનું નામ કાર્યાન્વીત આ.વા.ની સંખ્યા
અમરેલી ર૫૧
લીલીયા ૮૦
લાઠી ૧૩૬
બાબરા ૧૨૯
કુંકાવાવ ૧૦૭
બગસરા ૮૮
ધારી ૧૪૩
સાવરકુંડલા ૨૮૨ 
ખાંભા ૧૦૪ 
૧૦ રાજુલા ૧૫૩ 
૧૧ જાફરાબાદ ૧૧૪ 
કુલ ૧૫૮૭