×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી ગુરવ દિનેશ રમેશ (આઇ.એ.એસ)

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જીલ્લા પંચાયત અમરેલી
Phone No. : (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૧૩
Fax No.​ : (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૭૮
Mobile No​ : ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૭
E-mail :ddo-amr@gujarat.gov.in