×

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
શ્રીમતિ રેખાબેન જલ્પેશકુમાર મોવલીયા

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જિલ્લા પંચાયત અમરેલી
Phone No. :
Fax No.​ :
Mobile No​ : ૯૯૨૫૦૨૭૬૬૦
E-mail :