×

શાખાની કામગીરી

 • જિલ્લા પંચાયત અમરેલી તળેની તમામ શાખાના બીલની ચુકવણી કરવાની કામગીરી.
 • જિલ્લા પંચાયતના હિસાબોની નિભાવણીની કામગીરી.
 • જિલ્લા પંચાયતના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીશ્રીઓના GPF, CPF તથા જુથવીમા ને લગત કામગીરી.
 • આંતરીક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી દ્વારા પ્રિ-ઓડીટની કામગીરી.
 • તાલુકા પંચાયતો તથા જિલ્લા પંચાયતના ઓડીટ પેરા તથા પી.આર.સી.પેરા લગત કામગીરી.
 • જિલ્લાના માસીક હિસાબ તથા વાર્ષિક હિસાબની કામગીરી.
 • જિલ્લા પંચાયતના બજેટની કામગીરી.
 • જિલ્લા પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયતના કર્મચારીશ્રીઓના પેન્શન તથા વાહન/મકાન લોન અંગેની કામગીરી.
 • શાખાની માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ ની કામગીરી.

 • શાખાની યોજનાકીય માહિતી.

  અત્રેની શાખામાં યોજનાકીય માહિતી નીલ છે.

 • આપની શાખા હસ્તકનાં યોજનાકીય સફળ કિસ્સાઓ.

  અત્રેની શાખામાં યોજનાકીય માહિતી નીલ છે.