×

સં૫ર્ક માહિતી

હિસાબી શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

અ.નં.

વહીવટી અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામ

હોદ્દો

ફોન નંબર (કચેરી)

મોબાઈલ નંબર

કુ. એસ.જે.મહેતા

હિસાબી અધિકારી                     (વર્ગ-૧)

(૦૨૭૯૨) ૨૨૩૩૨૧

૭૯૯૦૬૫૫૮૬૬

શ્રી પી.એન.લહેરી

આંતરીક અન્વેષણ અધિકારી          (વર્ગ-૨)

૯૯૭૯૨૨૮૩૦૧

શ્રી એ.વી.વિસાવળીયા

વિભાગીય હિસાબનીશ                (વર્ગ-૩)

૮૭૮૦૫૪૭૧૩૬

શ્રી વી.આર.ટાંક

વિભાગીય હિસાબનીશ                (વર્ગ-૩)

૯૪૨૮૭૯૮૭૩૦

શ્રી કે.એમ.દેસાઈ

વિભાગીય હિસાબનીશ                (વર્ગ-૩)

૮૧૨૮૦૫૦૪૩૩

કુ. વી.સી.વાજા

સીનીયર એકાઉન્ટ ક્લાર્ક              (વર્ગ-૩)

૭૦૬૯૭૭૧૯૯૬

શ્રી એસ.વી.ગોલેતર

સીનીયર એકાઉન્ટ ક્લાર્ક              (વર્ગ-૩)

૭૩૫૯૦૫૪૮૮૨

શ્રી જે એચ.ઠુંમર

સીનીયર એકાઉન્ટ ક્લાર્ક              (વર્ગ-૩)

૯૭૧૪૭૩૪૮૬૧

કુ. વી.બી.માંડલીયા

સીનીયર એકાઉન્ટ ક્લાર્ક              (વર્ગ-૩)

૯૦૩૩૮૫૫૩૦૨

૧૦

શ્રી બી.એ.તાપણીયા

જુનીયર ક્લાર્ક                        (વર્ગ-૩)

૯૬૬૨૨૨૩૧૨૩

૧૧

શ્રી આર.એચ.ભુવા

પટ્ટવાળા                              (વર્ગ-૪)

૯૩૭૪૩૪૪૯૮૭