×

પ્રસ્તાવના

હિસાબી શાખા,જિલ્લા પંચાયત હેઠળની જુદી- જુદી શાખાના બજેટ અને ખર્ચ અંગે નિયંત્રણ રાખી માર્ગદર્શન પુરૂ પાડે છે. તેમજ જિલ્લા પંચાયતની તમામ શાખાના પગાર ભથ્થાની ચકાસણી કરી ચુકવણીની કામગીરી હાથ ધરે છે.

ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયતનું નાણાકીય બજેટ તૈયાર કરી જિલ્લા પંચાયતની બોડી પાસે મંજુર કરાવી બજેટની અમલવારીની કામગીરી હાથ ધરે છે.