×

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી

ક્રમ નં કર્મચારીનું નામ હોદ્દો કામગીરીની વિગત મોબાઈલ નંબર
શ્રી કે.કે.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૯૮૭૯૩૪૮૬૧૧
શ્રી એચ.એમ.ઠુંમર મ.ખે.નિ.(મગફળી) યોજનાકીય કામગીરી,આર.કે.વી.વાય.યોજના,પી.એમ.કિસાન ફોજના પ્રોજેક્ટ અંગેની કામગીરી ૯૬૦૧૩૧૨૧૯૯
શ્રી ડી.એમ.ફીણવીયા વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી) એ.જી.આર.-૫૦,એ.જી.આર.-૨ એફ.એમ.મીની ટ્રક્ટર, પાવર ટીલર,મોબાઇલ શ્રેડરને લગતી તમામ કામગીરી ૯૯૦૯૫૨૨૩૨૪
શ્રી યુ.એન.હુંબલ વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી) સો.હે.કા.,ખાતેદાર વીમા યોજના,NFSM,(કઠોળ),NFSM (OIL SEED), AGR-2(FM),AGR-4(FM), યોજના,પાક કાપણી અખતરા,પાક વરતારા ટીઆરએમ. ૯૪૨૮૩૭૫૫૮૧
શ્રી આર.એમ.ચાવડા નાયબ હિસાબનીશ ગ્રાન્ટ બન્ને પેટાવિભાગના બિલોની કામગીરી,બજેટ, પી.આર.સી.પારા,ઓડીટ પારા, કચેરી પગાર,ગ્રાન્ટના હિસાબો ૯૯૦૪૧૧૪૮૨૦
શ્રી ડી.જે.સોલંકી સિનીયર ક્લાર્ક ગ્રા.સે.,વિ.અધિ(ખેતી)ની મહેકમની તમામ કામગીરી,પેન્શન,જિલ્લાફેર,વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ના અધિકારીની મહેકમ અંગેની કામગીરી.કચેરીની મહેકમ,તમામ મીટીંગ અંગેની,જમીન અભિપ્રાય અંગેની કામગીરી ૯૭૨૭૨૨૨૬૨૨
શ્રીમતિ, વી.કે.મકવાણા જુનિયર ક્લાર્ક ટપાલ ઇનવર્ડ-આઉટવર્ડની કામગીરી,કચેરી,કચેરી સુવિધા અને વ્યવસ્થાપન અંગેની તમામ કામગીરી,જિલ્લાફેર,પેન્શન,આશ્રિતને ઉચ્ચક સહાય અંગેની કામગીરી ૮૧૪૧૯૧૦૮૫૬
શ્રી આર.જી.ચાવડા પટાવાળા કચેરીની તમામ કામગીરી ૯૮૯૮૮૦૮૨૩૭