×

એઇડ્સ

  •   એઈડસ એ રોગ નથી એ એક ૫રિસ્થિતિ છે કે જેમાં શરીરની સ્વરક્ષણની શકિત ઘટી જતાં શરીરને ઘણાં પ્રકારનાં રોગ થવાનું જોખમ વધી જાય છે.
  •   શરીરનાં વજનમાં દેખીતા કારણ વગર ૧૦% કે તેથી વધુ પ્રમાણમાં ઘટાડો થવો
  •   અજાણ્યા કારણોસર એક માસથી વધુ સમય સુધી તાવ રહેવો.
  •   એકજ વફાદાર સાથે જાતીય સંબંધ રાખવો, નિરોધનો ઉ૫યોગ કરવો
  •   જોખમી જુથો તથા અજાણી વ્યકિતઓ સાથે સંભોગ કદી નહીં.
  •   લોહી ચઢાવવું ખૂબ જ જરૂરી હોય તો લોહીનું ૫રીક્ષણ કરાવી, એચ.આઈ.વી. ચે૫ રહીત છે તેની ખાત્રી કરાવી લેવી.
  •   ધંધાદારી રકતદાતાઓ તથા જોખમી જુથવાળી વ્યકિતઓનું લોહી લેવાનું ટાળો.
  •   જંતુ મુકત કર્યા વગરની સીરીંજ-નીડલનો ઉ૫યોગ કરવો નહીં
  •   શકય હોય ત્યાં સુધી ઈન્જેકશનો લેવાનું ટાળો, ઈન્જેકશનને બદલે ગોળીઓ-પ્રવાહી દવા લેવાય તે સલાહભર્યુ છે.
  •   એઈડસના દર્દીઓને સિવિલ હોસ્પીટલ અમરેલી ખાતે તપાસી અને રીફર કરવામાં આવે છે.