×

સંપર્ક ની માહિતી

 • અનુ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નં.(કચેરી) મોબાઈલ નં.

  ડૉ.ટી.સી.ભાડજા

  I/C નાયબ પશુપાલન નિયામક

  ૨૭૯૨૨૨૩૦૫૮

  ૯૪૨૬૨૪૩૧૪૨

  મદદનીશ પશુપાલન નિયામક

  શ્રી ડી.પી.બાવનીયા

  સી.ક્લાર્ક

  ૨૭૯૨૨૨૩૦૫૮

  ૯૯૯૮૬૮૬૬૨૫

  કુ. અંકિતા એસ. સોલંકી 

  ઈ.ચા. સી.ક્લાર્ક હિસાબ

  ૨૭૯૨૨૨૩૦૫૮

  ૭૦૧૬૫૨૩૭૯૬

  અમરેલી જિલ્લા પંચાયત પશુપાલન શાખાના પશુચિકિત્સા અધિકારીઓની યાદી

  અ.નં. અધિકારીઓના નામ હોદ્દો ઓફિસ મો. નંબર
  સરનામું ઓ. નંબર તથા ફે. નંબર

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  2

  ડૉ. ટી. સી. ભાડજા

  ઈ.ચા. નાયબ પશુપાલન નિયામક

  જિલ્લા પંચાયત અમરેલી

  02792-223058

  9426243142

  3

  ડૉ.પી. જી. તરકેસા

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના અમરેલી

  02792-223500

  9408621084

  4

  ડૉ. એસ. સી. પરમાર

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના સાવરકુંડલા

  02845-224361

  8000333897

  5

  ડૉ. કે. પી. મકવાણા

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના બાબરા

  02791-233534

  8905868378

  6

  ડૉ. જે. એ. માલવીયા

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના બગસરા

  02796-222460

  8866322482

  7

  ડૉ જી.એસ.ગોસ્વામી

  ઈ.ચા.પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના કુંકાવાવ

  02796-238254

  9824944048

  8

  ડૉ. જી.એસ.ગોસ્વામી

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના અકાળા

   

  9824944048

  9

  ડૉ. જે. ડી. મકવાણા

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના  લાઠી

  02793-250515

  9426852738

  10

  ડૉ. એન. બી. પડીયા

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના લીલીયા

  02793-236606

  9428969449

  11

  ડૉ. કે. પી. સોલંકી  

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના ધારી

  02797-225024

  8347993266

  12

  ડૉ. પી. એ. મકવાણા

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના રાજુલા

  02794-222240

  9638877825

  13

  ડૉ. ડી. એન. મોઢ

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના જાફરાબાદ

  ---

  9426202694

  14

  ડૉ. બી.ડી. અપારનાથી

  પશુ ચિકિત્સા અધિકારી

  પશુ દવાખાના ખાંભા

  02797-260537

  9427569745