×

અરજી પત્રકો

અહી કલિક કરો હંગામી પરમિટની બાબતમાં પરમિટ મળવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો અરજી સાથે શારિરીક ક્ષમતા માટેનું ડેકલેરેશન
અહી કલિક કરો શીખનારના ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ મેળવવા/ તાજું કરાવવા માટેની અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો મોટર વાહનની નોંધણી કરાવવાની અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો મોટર વાહનની માલિકી ફેરફાર કર્યાની નોટીસનો નમૂનો
અહી કલિક કરો મોટર વાહનની માલિકી ફેરફાર કર્યાની દણ કરવાનો નમૂનો
અહી કલિક કરો મોટર વાહન હાંકવાના લાયસન્સની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ડ્રાયવીંગ  લાયસન્સમાં નવા વર્ગના વાહનનો ઉમેરા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ તાજું કરાવવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો રાજયમાં લાવવામાં આવેલ મોટર વાહનો જાહેરાતનો નમુનો
અહી કલિક કરો ડુપ્લીકેટ ડ્રાયવીંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો રાજયમાં ઉપયોગમાં લેવાતું અથવા ઉપયોગ માટે રાખવામાં આવેલું મોટર વાહન કર-મુકત છે તે જાણ-પત્ર મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો મોટર વાહન વપરાશમાં ન હોવાની જાહેરાત અંગેનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો ધો.૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અનામત કક્ષાના વિધાર્થીઓ માટે કેન્દ્રિય ધોરણે પ્રવેશ માટે અરજી
અહી કલિક કરો પ્રવેશપત્ર
અહી કલિક કરો અછત ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ધાસ ચારા સંગ્રહ કરવા ધાસ બેંક બનાવવા માટે નાણાંકીય મદદ અંગેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો અરજદાર ગરીબી રેખાના કુટુંબના મહીલા છે. એ બાબતની ખાત્રી/પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો ગરીબી રેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્ર્થિક સહાય અંગેનું અરજીપત્રક.
અહી કલિક કરો કોલેજના અભ્યાસ માટે પછાત વર્ર્ગના વિધાર્થીઓએ કાર્ડ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો "દીકરી રૂડી સાચી મુડી" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો ડો. આંબેડકર આવસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનુ ફોર્મ
અહી કલિક કરો સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઘ્વારા અનુસુચિત જાતિ, વિચરતી જાતિ અન વિમુકત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમાં યોજના માટે લોન/ સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ.
અહી કલિક કરો અનુ.જાતિ/વિચરતી વિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનું પત્રક
અહી કલિક કરો નાના વ્યવસાયકારોને વ્યવસાયનું સ્થળ અથવા દુકાન ખરીદવા માટે લોન/સહાય મેળવવાનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો અરજદારોને વૈદકીય સહાય મેળવા અંગેની અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળનું કૌટુંબીક રેશનકાર્ડ મળવવા માટેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો ગુજરાત આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ પરવાના નિત્રણ અને જથ્થા જાહેરાત આદેશ ૧૯૮૧ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ, (આવશ્યક ચીજ વસ્તુની જાત દર્ર્શાવી તે ) નો પરવાનો મેળવવા માટેની અરજી.
અહી કલિક કરો રાજયમાં વપરાતા અથવા ઉપયોગ માટે રાખવામાં આવતાં મોટર વાહનોના સબંધમાં કરવાના એકરારનો નમૂનો
અહી કલિક કરો વિજળી વપરાશના બિલની ચુકવણીમાંથી મુકિત મેળવવા યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર મેળવવા અંગેના અરજી ફોર્મનો નમુનો
અહી કલિક કરો પરીક્ષાણ સાધન—સામગ્રી વિગેરેના નાના પાયાનના ઔઘૌગિક એકમના વિસ્તરણ માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેની અરજીનુ ફોર્મ
અહી કલિક કરો ઔધૌગિક સહકારી મંડળીઓને શેરલોન મેળવવા માટેની વિગત દર્શાવતું પત્રક
અહી કલિક કરો સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયતની
અહી કલિક કરો સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના અંતરગત જુથનું બંધારણ
અહી કલિક કરો તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
અહી કલિક કરો સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધીરાણ મેળવવા માટેનુ અરજી-પત્રક તથા થમ
અહી કલિક કરો ધીરાણ-પુરક ધીરાણ
અહી કલિક કરો ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસનો લાભ લેવા માટે કેસ પેપર
અહી કલિક કરો ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવાની મંજુરી માટે અરજી
અહી કલિક કરો ઇન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ કાચા-મકાન-ઝુંપડાં- પાકા બનાવવા મંજુરી માટેની અરજી
અહી કલિક કરો મિલ્કતનો દાખલો
અહી કલિક કરો ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનું.જાતિના સ્નાતક બરોજગાર માટે પાંચ દુધાળા પશુના એકમની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના
અહી કલિક કરો એકીકળત ધાસચારા યોજના/ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ ચાફકટર ખરીદી સામે સહાય મેળવવાની અરજી.
અહી કલિક કરો એકીકુતુ ધાસચારા વિકાસ કાયૅક્રમ હેઠળ ગૌચારા વિકાસની યોજનાનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના લોકોને બકરાં એકમો પુરા પાડવાની યોજના માટેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો ફટાકડા રાખવા તથા વેચાણ કરવા માટે પરવાનો મળવા / સુધારવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો પેટ્રોલીયમની આયાત અને સંગ્રહ માટે પરવાનાની મંજુરી, સુધારો, પુનઃજીવન અને તબદીલી માટે અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો ગુજરાત સિનેમાધરો ૧૯૮૪ હેઠળના નિયમો અન્વયે વિડીયો પરવાનો મેળવવા અંગેનું અરજીપત્ર
અહી કલિક કરો ગુજરાત વિઘુત બોર્ડ  વિજળી પુરવઠા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો શસ્ત્રના લાયસન્સ માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નિરાધાર વૃધ્ધો અને નિરાધાર અપંગોને આર્થિક સહાયની યોજના
અહી કલિક કરો આહારગળહ માટે નોંધણી પ્રમાણપત્ર માટેની અરજી
અહી કલિક કરો ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના
અહી કલિક કરો માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ સાધનો, ઓજાર સહાય માટે લાભાર્થીનુ અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો નવી ઔઘૌગિક નીતિ યોજના -ર૦૦૦ અન્વયે ગુજરાત રાજયમાં ઔધોગિક પાકૅ માટે પ્રોત્સાહન મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક.
અહી કલિક કરો લઘુ ઉઘોગો તથા સેવા ઉઘોગોએ વ્યાજ સહાય મેળવવા/રોકડ સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો (લુબ્રીકેન્ટ ઓઈલ / ગ્રીસ / ચાલુ અથવા સુચિત એકમો ઘ્વારા ઉત્પાદીત વિશિષ્ટ ઉત્પાદનનો ના પરવાના મેળવવા અથવા પુનઃજીવીત કરવાની અરજીનું ફો્ર્મ)
અહી કલિક કરો લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી (એ.પી.એલ)
અહી કલિક કરો શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવવા માટેનું અરજી ફોમૅ
અહી કલિક કરો લક્ષિત જાહેરે વિતરણ યોજના હેઠળ (એ.પી.એલ) ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવા માટેનું અરજી ફોમૅ
અહી કલિક કરો Application for license under rule 11 of the Gujarat Cinema (Rulation of Exhibition by video) Rules, 1984.
અહી કલિક કરો મુંબઈ ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીનો કાયદો ૧૯૪૮ની કલમ-૬૩ હેઠળની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો જુઓ નિયમ -૧૪૩, ૧૪૮,૧૪૯,૧પ૭- પેટ્રોલીયમ રૂલ્સ. પેટ્રોલીયમ પરવાનો મળવા, તાજો કરવા તથા હેરી ફેરી કરવા, સંગ્ર્રહ કરવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નામ નોંધણી અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો રાહત ફંડ (સોલેશ્યમ ફંડ) માંથી વળતર માટે ની અરજી નો નમૂનો
અહી કલિક કરો ખેતીની જમીનો બીન ખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજી
અહી કલિક કરો સ્ફોટક પદાર્થો કબજે રાખવા અને વેચવા માટે લાયસન્સ આપવા અથવા લાયસન્સના સુધારા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો અનુસુચિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો નવી અને અવિભાજય શરતની જમીન બીનખેતી માટે શરતફેર / ખેતીના હેતુ માટે વેચાણ કરવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ધી ગુજરાત આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ ( પરવાના નિયત્રણ અને જથ્થા જાહેરાત ) આદેશ ૧૯૮૧માં આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ ( આવશ્યક ચીજ વસ્તુની જાત દર્શાવવી ) તથા પરવાનો મેળવવા / તાજો કરાવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો એફીડીવીટની અસલ નકલ
અહી કલિક કરો જન્મ તારીખ સુધારવા અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો નામ, અટક, પિતાનું નામ,જન્મ સ્થળ,ધર્મ અને જાતિમાં ફેરફાર માટે વિધાર્થીની અરજી
અહી કલિક કરો સરાસરી હાજરી કોન્ડોન કરવા માટે અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો બિન સરકારી માઘ્યમિક શાળાઓ / ઉચ્ચતર માઘ્યમિક શાળાઓએ કર્મચારીઓની ભરતી કરવા માટે
અહી કલિક કરો બિન સરકારી મા.શાળાઓ / ઉ.મા. શાળાઓએ કર્મચારીઓની ભરતી માટે એન.ઓં.સી. મેળવવાનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો શાળાના સંચાલક મંડળે અને આચાર્યની દ્રારા આપવાની બાંહેધરીઓની વિગત
અહી કલિક કરો માઘ્યમિક શાળામાં વધારાનું ધોરણ / વર્ગ કે વર્ગો વધારો કરવાની પરવાનગી માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર બિન સરકારી કર્મચારીઓના આશ્રિતોને નોકરી આપવા અંગેની અરજી
અહી કલિક કરો શિક્ષક ગણનું વિગત દર્શાવતું પત્રક
અહી કલિક કરો શાળામાં કામ કરતાં શૈક્ષણિક કર્મચારીનું કાર્યભાર દર્શાવતું પત્રક નં.૧
અહી કલિક કરો શાળામાં કામ કરતાં શૈક્ષણિક કર્મચારીનું કાર્યભાર દર્શાવતું પત્રક નં.ર
અહી કલિક કરો કામે રાખનારનો રસ્ટ્રેશન નમૂનો
અહી કલિક કરો નમૂના - ૩
અહી કલિક કરો લાઈસન્સ, માન્યતાપત્ર, પરમીટ માટેની અરજી
અહી કલિક કરો કેન્દ્રીય વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯પ૬ની કલમ ૭(૧)૭(રર) હેઠળ રજિસ્ટ્રેશન માટેની અરજી
અહી કલિક કરો વર્ર્કસ કોન્ટ્ર્રાકટના અમલમાં સમાવિષ્ટ માલના વેચાણોના ટર્નઓવર ઉપર ભરવાપાત્ર વેરાના બદલામાં પતાવટની રકમ ભરવાની પરવાનગી માટેની અરજી
અહી કલિક કરો ધારાકીય ફોર્મસ મેળવવા માટેની અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો સહીનો નમુનો પુરો પાડવા બાબત
અહી કલિક કરો ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૯ની કલમ ૬૦ મુજબ એકરાર/સુધારેલો એકરાર
અહી કલિક કરો ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૯ અને ગુજરાત વેચાણવેરા નિયમો, ૧૯૭૦ના નિયમ રરપ હેઠળ ભરવાપાત્ર વેરાનો એકરાર
અહી કલિક કરો અગાઉના વર્ષ દરમિયાન જેનેનાં તમામ વેચાણો અથવા ખરીદીઓનું ટર્ર્નઓવર ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૯ હેઠળ પ લાખ રૂપિયા કરતંા વધતું ન હોય તે વેપારીએ ભરવાનું વાર્ર્ષિક પત્રક.
અહી કલિક કરો ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૯ હેઠળ ભરવાપાત્ર વેરાનું વાર્ર્ષિક પત્રક
અહી કલિક કરો નમુનો-ર૮-ખ
અહી કલિક કરો ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૯ હેઠળ ભરવાના વેરાનું પત્રક
અહી કલિક કરો વિકેન્દ્રીયકળત પ્રજા (ડી.સી.પી.) નર્સરી માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો નમૂનો-ર૭-ગ
અહી કલિક કરો વળક્ષ ઉછેર પ્રોત્સાહક ઈનામી યોજનામાં ભાગ લેવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો નમૂનો-ર૭-ખ
અહી કલિક કરો ખાનગી માલિકીની જમીનમાં વળક્ષ વાવેતર (ઈ.આર.ડી.એફ.એલ.) કરવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના, સાધન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો આદીજાતિ બેરોજગારને કેબીન /પાકી દુકાન માટે સહાયમાટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો આદર્શ નિવાસી શાળા (અ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો છાત્રાલયમાં પ્રવેશ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો કુષ્ટદાયક રોગોમાંથી મુકત થવા સફાઈ કામદારો માટેની ઠકકરબાપા સેવા સરીતા યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા અંગેનું આરજી પત્રક
અહી કલિક કરો ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ.જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે ""દિકરી રૂડી સાચી મુડી"" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો અનુ.જાતિ કાયદા સ્નાતકોને વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન સહાય મેળવવા અરજી પત્રકનો નમુનો
અહી કલિક કરો અનુ.જાતિઓના અરજદારોને વૈદકીય સહાય મેળવવા અંગેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો અનુ.જાતિ/વિચરતી વિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનું પત્રક
અહી કલિક કરો અનુસૂચિત જાતિના ખેડુતોને ઓઈલ એન્જીન/ ઈલેકટ્રીક મોટરના રીપેરીંગ માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવાનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો અનુસુચિત જાતિ તથા વિચરતી અને વિમુકત જાતિના એમ.બી.બી.એસ. /બી.એસ.એ.એમ/ બી.એ.એમ.એસ./ તથા બી.ડી.એસ.(ડેન્ટલ) ની ડીગ્રી મેળવેલા અરજદારોને ર્ડાકટરના સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન- સહાય મેળવવાનું
અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો અનુસૂચિત જાતિઓની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો અનુસૂચિત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમા યોજના માટે સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો અનુસૂચિત જાતિ અને સવર્ણ વચ્ચેના આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મદદ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો "સાત ફેરા સમુહ લગ્ન" યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. (અનુ.જાતિઓ માટે)
અહી કલિક કરો નાના વ્યવસાયકારોને વ્યવસાયનું સ્થળ અથવા દુકાન ખરીદવા માટે લોન/ સહાય મેળવવાનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઈસમોને બેકો પાસેથી ઉઘોગ - વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી.
અહી કલિક કરો તાલીમ વર્ગ દરખાસ્ત પત્રક
અહી કલિક કરો ધર દિવડા યોજના અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો માર્જીન મની સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો પ્રેરિત વેચાણની મંજુરી મેળવવાનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો કેજયુલ કોન્ટ્રાકટથી બસ મેળવવા બાબતનુ અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો મુસાફરોએ તેમની ફરિયાદો નોંધવાની પોથી
અહી કલિક કરો વિધાર્થીઓને રાહત દરે મુસાફરી કરવા માટે મેળવવાનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો રાષ્ટ્રિય લધુમતી નાણાં અને વિકાસ નિગમ, નવી દિલ્હીની યોજના હેઠળ ગુજરાત અલ્પસુખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ લિ. ની યોજના માટે લોન મેળવવાનું અરજી પત્રક (ફકત લધુમતી જાતિના ઉમેદવારો માટે)
અહી કલિક કરો મહિલાઓએ બેંકો મારફતે કુટીર ઉઘોગો/ વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવળતિ યોજના હેઠળ શિષ્યવળ્રત્તિ મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો આર્થિક પછાત વર્ગ તેમજ લધુમતિકોમના વિઘાર્થીઓને શૈક્ષણિક સવલતો મંજુર કરવા માટેની માહિતી મેળવવા માટેનું પત્રક
અહી કલિક કરો વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતા સુચાલિત છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ મેળવવા
અહી કલિક કરો આદર્શ નિવાસી શાળા(વિ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો કાયદાના સ્નાતકોને સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન સહાય મેળવવાની અરજી પત્રકનો નમૂનો
અહી કલિક કરો પરિશિષ્ટ-ક
અહી કલિક કરો સામાજીક અને શૈક્ષણિક/ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના કુટુંબની કન્યાને ""લગ્ન પ્રસંગે મામેરૂ"" આપવાની યોજના પેટે નાણાંકીય સહાય માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો ગરીબી રેખા નીચે જીવતા સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના કુટુંબોની મહીલાની પુત્રીઓના જન્મ પ્રસંગે દીકરી રૂડી સાચી મુડીની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક (વિના મુલ્યે)
અહી કલિક કરો "સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન" યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનંું અરજી પત્રક (વિકસીત જાતિ)
અહી કલિક કરો સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત/આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના ઈસમોને વૈઘકીય સહાય મેળવવાનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતું ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરની સહાયથી શા.શૈ.પ. વર્ગના / આર્થિક પછાત વર્ગના અરજદારો માટે નવું મકાન સહાય યોજના અંગેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો રેકર્ડ તપાસવા દેવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો માપણી કરાવવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ગામ નકશાની નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ગરીબી રેખા નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો નિરાધાર, વિધવા, ત્યકતા અને છુટાછેડા લીધેલ મહિલાઓનાં પુનઃ વસવાટ માટે આર્થિક સહાયની યોજના
અહી કલિક કરો સંત સુરદાસ યોજના અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં વકલાંગો માટે શિષ્યવળત્તિઓ
અહી કલિક કરો વિકલાંગતાનું ઓળખકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો અપંગોને કળત્રિમ અવયવો બેસાડવા તથા અન્ય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો રાજય સરકારની ધો-૯ થી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની અપંગ શિષ્યવળતિનું રીન્યુઅલ અરજીપત્રક વર્ષ ર૦૦૧-ર૦૦ર
અહી કલિક કરો રાજય સરકારની અપંગ વિઘાર્થીઓની શિષ્યવળતિ મંજુર કરવા માટે માહિતીનું રિન્યુઅલ પત્રક (ધોરણ ર થી ૮)
અહી કલિક કરો ડીનેયર્ડ સ્પીરીટના વપરાશ અંગેના લાયસન્સ માટનુ અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો ડીનેયર્ડ સ્પીરીટના વેચાણ અંગેના લાયસન્સ માટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો કમાન્ડ એરીયા દર્શાવતો પત્રનો નમુનો
અહી કલિક કરો કલમ ૩ર-ક ની પેટા કલમ (૧) મુજબ દસ્તાવેજ સાથે રજુ કરવાનું પત્રક.
અહી કલિક કરો શોધ લેવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો નકલ માટેની અરજી
અહી કલિક કરો લગ્નની વિજ્ઞપ્તિ
અહી કલિક કરો લગ્નની નોંધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મળવા બાબત
અહી કલિક કરો શોધ લેવાની અથવા નકલ માટેની અરજી
અહી કલિક કરો અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો જન્મનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો મરણનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો જન્મની નોંધમાં સુધારા/વધારા કરવાનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો જન્મની નકલ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો જન્મ નોંધના ઉતારા તથા નોંધમાં બાળકનું નામ ઉમેરવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો મરણની નકલ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો જમીનનો વિકાસ કરવાની પરવાનગી માટેની અરજી
અહી કલિક કરો પાણીનું કનેકશન લેવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો રજા ચિઠી
અહી કલિક કરો પાણીની ટેન્કર આપવા બાબત
અહી કલિક કરો મત્સ્યબીજ ઉછેરમાં લાભાર્થી તરીકે દાખલ થવા માટે અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો બોટ-નેટ યુનીટ મેળવવા અંગેનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો સાયકલ બોકસ મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો સધન મત્સ્ય ઉછેર યોજના હેઠળ સામગ્રી સબસીડી
અહી કલિક કરો ફીશીંગ લાયસન્સ (પરવાનો) મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો મત્સ્યોઘોગ ખાતા તળે ચાલતી માછીમાર આવાસ યોજ નવું મકાન બાંધવા માટે સહાય મેળવવાનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો વહીવટી સહાય મેળવવા માટે અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ઈજારા પર મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો મત્સ્યોઘોગની ટુંકા ગાળાની તાલીમમાં દાખલ થવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો અનુસુચિત જાતીની મહીલાઓ ઘ્વારા માછલી વેચાણ માટે અરજી
અહી કલિક કરો આદિવાસી મત્સ્યોઘોગ સહકારી મંડળીને લીઝીંગ ઉપર રાહત મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો ઈ.આર.ડી.એફ.એલ. ના લાભાર્થી એ કરવાનું કરારપત્ર
અહી કલિક કરો ગ્રામ વન ઉછેરવા માટે ગ્રામ સભાએ કરવાનો થતો ઠરાવ
અહી કલિક કરો Form of application for use by the firms for enlistment as approved Contractors with the Central Stores Purchase Organisation of the Government of Gujarat.
અહી કલિક કરો ઔઘોગિક સહકારી મંડળીઓને શેરલોન મેળવવા માટેની વિગત દર્શાવતું પત્રક
અહી કલિક કરો ઔઘોગિક સહકારી મંડળીઓને શેરભંડોળ માટે સરકારી ફાળા માટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો અરજી સાથે શારીરિક ક્ષમતા માટેનું ડેકલેરેશન
અહી કલિક કરો રોપાઓ મેળવવા માટે જે તે તાલુકામાં રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર, વિસ્તરણનો સંપર્ક કરવા તેમની કચેરી અને ટેલીફોન નંબર નીચે પ્રમાણે છે.
અહી કલિક કરો ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૯ની કલમો ર૯ અને ૩૦ મુજબ રજીસ્ટ્રેશન માટેની અરજી
અહી કલિક કરો ગુજરાત વેચાણવેરા અધિનિયમ, ૧૯૬૯ની કલમ ૩૦-ક હેઠળ રસ્ટ્રે્રેશનનું નવું પ્રપ્રમાણપત્ર કાઢી આપવા માટેની અરજી.
અહી કલિક કરો Form of application for renewal of Certificate of Registration of a motor vehicle, other than a transport vehicle
અહી કલિક કરો FORM OF APPLICATION FOR “NO OBJECTION CERTIFICATE” AND GRANT OF CERTIFICATE
અહી કલિક કરો Application of transfer of ownership in the name of the person succeeding to the possession of the vehicle.
અહી કલિક કરો Intimation of Change of Address for recording in the Certificate of Registration and office records.
અહી કલિક કરો Application For Making An Entry of An Agreement Of Hire Purchase/Lease/Hypothecation Subsequent To Registration
અહી કલિક કરો Notice of Termination of an Agreement of Hire Purchase / Lease / Hypothecation
અહી કલિક કરો Form of application for grant of authorization for tourist permit or national permit.
અહી કલિક કરો APPLICATION FOR ASSIGNMENT OF NEW REGISTRATION MARK ON REMOVAL OF A MOTOR VEHICLE TO ANOTHER STATE
અહી કલિક કરો Notice of an alteration proposed to be made in a motor vehicle.
અહી કલિક કરો Application for temporary registration or its extension.
અહી કલિક કરો Application for issue / renewal of certificate of fitness
અહી કલિક કરો FORM DT-I
અહી કલિક કરો Application for grant of conductor’s license
અહી કલિક કરો Application for a Contract Carriage Permit
અહી કલિક કરો Application for a Special Permit.
અહી કલિક કરો Application for a Goods Carriage Permit
અહી કલિક કરો Application for grant of authorisation to drive transport vehicle
અહી કલિક કરો Application for replacement of a vehicle covered by permit /countersignature
અહી કલિક કરો APPLICATION FOR GRANT OF PERMIT NATIONAL PERMIT
અહી કલિક કરો APPLICATION FOR RENEWAL OF MININGLEASE
અહી કલિક કરો MODEL FORM OF MINING LEASE
અહી કલિક કરો પરમીટ માટે
અહી કલિક કરો ઉત્પન્ન પટળા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો ઉત્પન્ન પટળો તાજો કરવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો પરિશિષ્ટ નં.૧૪
અહી કલિક કરો પરિશિષ્ટ નં.૧પ
અહી કલિક કરો પરિશિષ્ટ નં.૧૬
અહી કલિક કરો પરિશિષ્ટ નં.૧૭
અહી કલિક કરો પરિશિષ્ટ નં.૧૮
અહી કલિક કરો પરિશિષ્ટ નં.ર૦
અહી કલિક કરો વ્યકિતગત ધોરણે મકાન સહાય
અહી કલિક કરો ઈન્ફોકીઓસ્ક સેન્ટર ફાળવવા બાબત.
અહી કલિક કરો Application for the International Driving Permit.
અહી કલિક કરો NATONAL AFFORESTATION AND ECO-DEVELOPMENT BOARD
અહી કલિક કરો જ.મ.કા. ની કલમ-૭૩ એ એ હેઠળની જમીન વેચાણ મંજુરી હેતુ માટે પરવાનગી મેળવવા ખાતેદારે કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો સીટી સર્વે વિસ્તારમાં ભાડાપટાની જમીન કાયમથી મળવા/ભાડાપટાની મુદત લંબાવી આપવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો Form of certificate to be issued to the occupant of the land who has started Bonafide industrial use of his land u/s 65-B; of the Bombay Land Revenue Code,1979.
અહી કલિક કરો જમીન મહેસુલ અધિનિયમની કલમ-૭૩ એ હેઠળની સરકારની પૂર્વ પરવાનગી અંગેના કેસોની દરખાસ્ત કરતી વખતે સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ.
અહી કલિક કરો સરકારી પડતર તથા ગૌચર જમીન ઔઘોગિક હેતુ માટે જમીનની માંગણી અંગે સરકારમાં દરખાસ્ત મોકલતી વખતે ક્રમાંકઃજમન/ઈન્ડસ્ટ્રી.૩૯૯પ/૧૧૬પ/અ-૧, તા.ર૬/૬/૯પ મુજબ ચેકલીસ્ટ.
અહી કલિક કરો જમીન/મિલ્કત વેચાણ/ભાડા પટળે આપવાની દરખાસ્તનું ચેકલીસ્ટ
અહી કલિક કરો નવી શરતની જમીનની બિનખેતીના હેતુ માટે વાપરવા દેવા/તબદીલ કરવા /શરતભંગ માટે મંજુરી મેળવવાના કેસોમાં સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
અહી કલિક કરો સીટી સર્વે વિસ્તારની સરકારી નગરપાલિકા હસ્તકની જમીનો મળવા બાબતની અરજી.
અહી કલિક કરો ગણોતધારા કલમ-૬૩ હેઠળ ખેતીની જમીન ખરીદવામાં મંજુરી મળવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ગણોતધારા કલમ-૬૩-અ પ્રમાણિક ઔઘોગિક હેતુ માટે વેચાણ રાખેલી ખેતીની જમીન માટે જિલ્લા કલેકટરશ્રીને કરવાની અરજીનો નમુનો.
અહી કલિક કરો સરકારી ખાતાને સરકારી કામે જમીન તબદીલ કરવા બાબત.
અહી કલિક કરો ગ.ધા.કલમ-૮૪(ક) મુજબ ખાલસા થયેલ જમીન કાયમથી મળવા બાબત.
અહી કલિક કરો સરકારી જમીન બજાર કિંમતે વેચાણથી મેળવવા માટેની અરજી સાથે મોકલવાની માહિતી.
અહી કલિક કરો જમીન મહેસુલ અધિનિયમ-૧૮૭૯ની કલમ-૬પ-ખ પ્રમાણે જમીનનો ખરેખર ઔઘોગિક હેતુ માટે ઉપયોગ કર્યાની કલેકટરશ્રીને
જાણ કરવા અંગેની નોટીસનો નમૂનો
અહી કલિક કરો ગામતળ નીમ કરવા/ વધારવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ કરવાની દરખાસ્તનો નમૂનો
અહી કલિક કરો ખેતીની જમીન બીન ખેતીના હેતુઓ માટે જમીન મહેસુલ કાયદાની કલમ-૬પ હેઠળ પરવાનગી લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની
અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો રાજય સરકારની સેવાઓની નોકરીઓમાં અનામતની યોગ્યતા તથા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક ર્સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે સામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ તરીકેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઉમેદવારોએ કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નગરપાલિકા વિસ્તારની ગણોતધારા હેઠળની જમીન વેચાણ મંજુરી બિનખેતી ખેતી હેતુ માટે જુની શરતમાં ફેરવવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો સરકારી પડતર જમીન મળવા માટે અરજી કરવાનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો મહેસુલ વિભાગના તા.૪/૪/૦૧ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃજમન/૩૯૦૧/યુઓઆર/૪-અની જોગવાઈ અનુસાર રાજય સરકારના પંચાયત સેવાના કર્મચારી/અધિકારીની રહેણાંકના હેતુ માટે પ્લોટની માંગણીનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો ગામનો ૭/૧ર નો નમુનો
અહી કલિક કરો સોગંદનામુ
અહી કલિક કરો નાનાસીમાંત ખેડુતો માટે સોગંદનામુ
અહી કલિક કરો વ્રુક્ષ ઉછેર માટે જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો રજીસ્ટર સંસ્થા/ટ્રસ્ટ/ સહકારી મંડળીઓએ સરકારી/ગૌચર જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો વિકલાંગ વ્યકિતઓને વિવિધ હેતુઓ માટે સરકારી જમીન વિના હરાજીએ રાહત દરથી આપવાની અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો કાયમી મફત અને સક્ષમ કાનુની સહાય તેમજ સેવા કેન્દ્ર
અહી કલિક કરો માનવ કલ્યાણ યોજના અન્વયેના વિવિધ સ્વરોજગારીના ધંધાની વિગત દશૉવતી માહિતી.
અહી કલિક કરો અધર બેકવર્ડ કલાસ મંડલપંચનું સટીફીકેટ માટે અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો બક્ષીપંચનો દાખલો મળવા માટેની નિયત અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો વસવાટ હકક પ્રશ્નાવલી
અહી કલિક કરો નાના સીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિના દાખલા મળવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો અન્ય ખાતા / સંસ્થાને જમીન તબદીલ કરવા બાબત ચેકલીસ્ટ મામલતદારશ્રીએ કરવાની તપાસનો નમૂનો
અહી કલિક કરો ગ.ધા.કલમ-૮૪(ક) મુજબ ખાલસા થયેલ જમીન કાયમથી મળવા બાબત.
અહી કલિક કરો અન્ય તાલુકાની જમીન ખરીદવા માટે ખાતેદાર ખેડુત હોવાનું પ્રમાણપત્ર મળવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નવી અને અવિભાજય શરત અપાયેલ જમીન જુની શરતમાં ફેરવવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો મકાન/વાડો કબજા હકક કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો કુવા માટે જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ખેતીની જમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નાના ખેડુતનો દાખલો મળવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો માલિકીની જમીનમાંથી વુક્ષો કાપવા બાબત.
અહી કલિક કરો હકપત્રકમાં એન્ટ્રી પાડી આપવા બાબત ની અરજી
અહી કલિક કરો ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા અંગેની અરજી
અહી કલિક કરો લાઉડ સ્પીકર વગાડવા પરવાનગી મેળવવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો મેળાના પરવાના મેળવવા માટે પરવાનો આપનાર અધિકારીને અરજી કરવાનો નમુનો
અહી કલિક કરો ડીસ એન્ટેના થા કેબલ ટેલીવીઝન ઘ્વારા મનોરંજન પ્રદર્શન માટેનું નોંધણી પ્રમાણપત્ર માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો નકલ માટે અરજી
અહી કલિક કરો રાજય સરકારની સેવાઓની નોકરીઓમાં અનામતની યોગ્યતા તથા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે સામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ તરીકેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઉમેદવારોએ કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો પેન્શનના આખરી ચુકવણાં અંગે વારસાઈ સર્ટી. મળવા અંગેની અરજી
અહી કલિક કરો કોર્ટ-ફી રીફંડકેટમાં કાઉન્ટર સાઈન કરવા  અંગે.
અહી કલિક કરો મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમના નિયમોનુસાર વણવપરાયેલ સ્ટેમ્પનું રીફંડ મળવા બાબતેની અરજી
અહી કલિક કરો સભા ભરવા માટે મંજુરી આપાવ બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો સોગંદનામું
અહી કલિક કરો ત્યકતા તરીકેનો દાખલો આપવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો સાધન ઓજાર સ્વરૂપે સહાય આપવાની માનવ કલ્યાણ યોજના મહેકમ સહીત ર૦૦૦/ર૦૦૧ ના વષૅમાં ચાલુ રાખવા બાબત.
અહી કલિક કરો FORM-26
અહી કલિક કરો નગરપાલિકા ગોધરા
અહી કલિક કરો વેચાણવેરા ખાતાના અધિકારીઓના નામ અને હોદ્રાની વિગતો
અહી કલિક કરો ડી.એસ.-પ લાયસન્સ મળવા બાબતની અરજીનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો ડી.એસ.-૪ લાયસન્સ મળવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો ડી.એસ.-૬ લાયસન્સ મળવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો ડી.એસ.-૭ લાયસન્સ મળવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો ફે્રન્ચ પોલીસ ખરીદ કરી બજારમાં  રાખી વપરાશ માટેની ડી.એસ.પી. ક પરમીટ માટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો વિદેશી દારૂની સ્વાસ્થય પરમીટ આપવા બાબતની અરજી.
અહી કલિક કરો એમ.એ.-૧ લાયસન્સ મળવા માટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો ડી.એસ.-૩ લાયસન્સ મળવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો વિવિધ પરવાના મેળવવાના માપદંડો
અહી કલિક કરો ગુજરાત વેચાણવેરા નિયમો, ૧૯૭૦ ના નિયમ ૧૧ મુજબ રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
અહી કલિક કરો મકાન સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો Application Form for Registration as a Sick Unit and for availing relief and concessions and New
Industrial Policy Scheme for Rehabilitation of small scale and Non BIFR Sick Viable Industries.
અહી કલિક કરો સુચિત ઉઘોગ માટે જમીન મેળવવા અંગે અરજદારે ભરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો વોટરશેડ યોજના હેઠળ કામ કરતી પી.આઈ. એ.ની વિગત
અહી કલિક કરો ફે્રન્ચ પોલીસ ખરીદ કરી બજારમાં રાખી વપરાશ માટેની ડી.એસ.પી. ક પરમીટ માટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો કોર્ટ-ફી રીફંડકેટમાં કાઉન્ટર સાઈન કરવા અંગે.