×

સહાયો

અનું નંબર  યોજના  મળેલ ગ્રાન્ટ  વાર્ષિક યોજના – ૨૦૧૩-૨૦૧૪
જોગવાઈ  માસ દરમ્યાન ખર્ચ  વર્ષનું વધતુ જતુ ખર્ચ 
રાજય  કેન્‍દ્ર  રાજય  કેન્‍દ્ર  રાજય  કેન્‍દ્ર 

AGR-1 (મહેકમ) 

0.00 0.00 ૧.00 ૧૬.૬૪ 0.00

AGR-2

૧૯૮.૯૦ ૨૯૧.૮૬ ૨૬.૧૪ ૧૯૮.૧૧ 0.00

AGR-4

૯૫.૦૦ ૧૬૮.૦૮ ૬.૭૬ ૧૩૦.૯૩

AGR-5 (કપાસ) 

૨.૭૩ ૮.૨0 ૦.૨૯ ૦.૮૬ ૧.૯૩ ૫.૮૦

AGR-6 (તેલીબીયા) 

૨૯.૭0 ૬૫.0૯ ૧.૦૬ ૩.૧૯ ૧૭.૫૬ ૫૨.૬૭

NFSM- (કઠોળ) 

૧૪.00 ૦.૪૬ 0.00 ૯.૪૩

AGR-9 (વર્કપ્લાન) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AGR-10

૮૬.૬૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૬.૫૨ ૦.૦૦

AGR-50

૦.૦૦ ૨૪૯.00 ૦.૦૦ ૧૯.૮૦ ૨૪૪.૫૦ 0.00
કુલ ૩૧૮.૬૫ ૮૨૦.૦૩ ૮૭.૨૯ ૫૫.૬૫ ૪.૫૨ ૭૦૯.૧૯ ૬૭.૯૦

વર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨

અનું નંબર યોજના ભૌતિક થયેલ નાણાકીય ટકા થયેલ ભૌતિક ટકા
લક્ષ્યાંક સિધ્ધિ
AGR-1 (મહેકમ) - -
AGR-2 ૪૦૧૫૧ ૧૬૨૦૬ ૬૭.૮૮ ૪૦.૩૬
AGR-4 ૩૩૭૨૭ ૨૭૮૮૪ ૭૭.૯૦ ૮૨.૬૮
AGR-5 (કપાસ) ૮૩૦ ૭૭૩ ૭૦.૭૦ ૯૩.૧૩
AGR-6 (તેલીબીયા) ૮૨૩૧ ૬૬૨૭ ૮૦.૯૧ ૮૦.૫૧
NFSM- (કઠોળ)  ૧૧૭૯ ૭૮૮ ૬૭.૩૮ ૬૬.૮૪
AGR-9 (વર્કપ્લાન) 0 0 0.00 0.00
AGR-10 ૩૦૯૫ ૩૦૯૦ ૯૯.૮૪ ૯૯.૮૪
AGR-50 ૫૧૦ ૫૪૦ ૯૮.૧૯ ૧૦૫.૮૮
કુલ થયેલ કામગીરી તેમજ સિદ્ધિનો સરવાળો ૮૭૭૨૩ ૫૫૯૦૮ ૮૫.૬૫ ૬૩.૭૩