×

સં૫ર્ક માહિતી

આયુર્વેદ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

અ.નં વહિવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનૂં નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
ર્ડા.એ.ડી.રામાનુજ ઇન્ચાર્જ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી (૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨ ૯૪૨૬૦૨૫૧૮૧
હર્ષવિણાબેન પી. ત્રિવેદી નાયબ ચિટનીશ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨ ૮૮૬૬૫૩૯૦૩૪
શ્રી.એમ.બી.બાંભરોલીયા જુનિયર કલાર્ક ચાર્જ (કામગીરી) (૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨ ૯૯૨૫૯૮૫૯૨૯
શ્રી એ.એમ. હરીયાણી પટ્ટાવાળા

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨

-