×

પ્રસ્તાવના

  • અમરેલી જિલ્લામાં વર્ગ-ર ના કુલ - ૧૯ દવાખાનાઓ આવેલા છે. જે પૈકી - ૮ દવાખાનાઓનો વહીવટ રાજય સરકારશ્રી  હસ્તક આવે છે. તથા બાકીના -૧૧ દવાખાના જિલ્લા પંચાયત હસ્તક છે. આ ઉપરાંત વર્ગ-૩ ના કુલ - ૯ હોમીયોપથી દવાખાનાઓ આ જિલ્લામાં શરૂ છે.
  • આયુર્વેદનો મુખ્ય ઉદેશ સ્વસ્થ વ્યકિતના સ્વાસ્થયનું રક્ષણ કરવુ તથા રોગીને આયુર્વેદ સારવાર ઘ્વારા રોગ મુકત કરવો તે છે. આ રીતે આયુર્વેદ દવાખાનામાં દર્દી ઓને આયુર્વેદ દવાઆપી સારવાર કરવામાં આવે છે. તથા વ્યકિત રોગ રહિત લાંબુ આયુષ્ય કઈ રીતે ભોગવે તેમજ બીમારજ ન પડે તે માટે તેઓને આયુર્વેદના નિયમોની જાણકારી, સ્વસ્થવૃત દિનચયાઁ,ઋતુચયાઁ વિગેરે બાબતોની જાણ કારી આપવામાં આવે છે.તથા  હોમીયોપથી દવાખાનામાં હોમીયોપથી પઘ્ધતિથી સારવાર કરવામાં આવે છે.