×

આયુર્વેદ તબીબી અધિકારી

ક્રમ અધિકારી/ કર્મચારીનું નામ હોદો દવાખાનાનું નામ ફોન નંબર
શ્રી ડો.પી.એમ.ઉપાઘ્યાય જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
વર્ગ-૧
જિલ્લા પંચાયત આયુર્વેદ શાખા અમરેલી. મો.૯૪ર૬૪૬૩૩પર
ઓ.રરર૦૭ર  
શ્રીમતિ
એસ.પી.પાનસુરીયા
હેડ કલાર્ક આયુર્વેદ શાખા ઓ.રરર૦૭ર  
શ્રી એમ.બી. બાંભરોલીયા જુ.કલાર્ક આયુર્વેદ શાખા ઓ. રરર૦૭ર