×

શાખા ના ઉદેશો

 • છ માસથી છ વર્ષ નાં બાળકોનો આરોગ્ય અને પોષણનો દરજજો સુધારવો .
 • બાળકનાં શારિરીક અને માનસીક તથા સામાજીક વિકાસનો પાયો નાંખવો.
 • બાળકોમાં માંદગીનું પ્રમાણ,બાળમળત્યુ,કુપોષણ તેમજ શાળામાંથી ઉઠી જતા બાળકોની સંખ્યામાં ધટાડો (ડ્રોપઆઉટ) કરવા પ્રયત્નો કરવા. ૩ થી ૬ વષઁના બાળકોને પુવઁ પ્રાથમિક શિક્ષણ.
 • માતાઓને પોષણ અને આરોગ્ય વિષયક શિક્ષણ આપવું જેથી તેઓ પોતાના બાળકની યોગ્ય સંભાળ લઈ શકે અને તેમના પોષણ અને આરોગ્યનો દરઝજો સુધારી શકે.
 • બાળકના વિકાસની યોજનાઓ અને અમલીકરણ માટે કાર્યકર્તા લાગતા વળગતા જુદા જુદા ખાતાઓ અને કચેરીઓ વચ્ચે સફળ સંકલન અને સંચાલન કરવું જેથી બાળકોનોસર્વાંગી વિકાસ થાય અને સરકારશ્રીની યોજનાનો જેમ બને તેમ વધુમાં વધુ લોકો લાભ લે અને બાળકો તથા માતાઓ અને કિશોરીઓનું આરોગ્ય સુધરે તથા પોષણ યુકત ખોરાક મળી રહે તથા જીવનનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તેવો ઉદેશ રહેલ છે.
 • બાલિકા સમુધ્ધી યોજના ૧૫-૮-૯૭ પછી જન્મેલ બાલિકા (બી.પી.એલ કુટુંબની કુટુંબ દીઠ બે બલિકા સુધી ) ને જન્મો તર અનુદાનની યોજના.
 • કિશોરી શક્તિ યોજના કિશોરીઓને પુરક પોષણ, જીવન શિક્ષણ તાલીમ,વ્યાવસાયિક તાલીમ આપવાની જોગવઈ.
 • એડોલેસેંટ એનિમિયા કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ હેઠળ શાળાએ નજતી કીશોરીઓને લોધીત્વની ગોળિ ઓનુ વિતરણ કરાવવું.
 • આંગણવાડી કયઁકર તથા તેડાગરોને વીમા કવચ પુરૂ પાડવું.
 • દરેક આંગણવાડી કેન્દ્ર માટે સ્‍વચ્‍છતા સંકુલ સેનીટેશન સાથેના પોતાના મકાનો બનાવવા.
 • સખી મંડળની રચના, ગ્રેડીંગ, રિવોલ્‍વીંગ ફંડ, લોન વિ. કામગીરીમાં સહાયોગ આપવો.