×

ધાસચારા વિકાસ

ધાસચારાની સુધારેલ જાતોના મીનીકીટ વિતરણ કરી સારી જાતનો ધાસચારો ઉપલબ્ધ કરાવી પશુ ઉત્પાદન વધારવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે

ધાસચારા યોજનાઓની સહાય

  • ૧. અનુસુચિત જાતીના લોકોને ધાસ કાપવા માટેના ચાફકટર પુરા પાડવા.
  • ૨. અનુસુચિત જાતીના લોકોના દુધાળા પશુઓ માટે હેલ્થ પેકેજ પુરા પાડવા.
  • ૩. પ હેકટર વિસ્તાર ગૌચર સુધારણા માટે સહાયની યોજના.
  • ૪. પશુપાલકોને સુધારેલા ધાસચારા બીયારણ કીટ પુરા પાડવાની યોજના.