×

સં૫ર્ક માહિતી

સહકાર શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

ક્રમ વહિવટી અઘિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી જી.એમ.રાઠોડ મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ (પંચાયત)અમરેલી ઇ/ચા ૨૨૯૮૨૬
સહકાર શાખા
૯૮૨૫૫ ૫૯૮૩૮
શ્રી બી.એસ.ચૌઘરી સીનીયર કલાર્ક ૨૨૯૮૨૬
સહકાર શાખા
૯૯૭૯૨ ૫૦૩૧૩
શ્રીમતી જરીનાબેન કે કુરેશી પટાવાળા ૨૨૯૮૨૬
સહકાર શાખા
----