×
ઓરલ પીલ્સ
ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ
નિરોધ
લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
૮૦૦૦ ૬૮૬૧ ૮૫.૭૬ ૩૩૦૦૦ ૨૯૩૨૮ ૮૮.૮૭