×

સં૫ર્ક માહિતી

કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી (પંચાયત મા.મ. અમરેલી)

અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનુ નામ હોદો ફોન નં. (કચેરી) મોબાઈલ નં.
શ્રીરાધિકા જે. ગઢીયા અધિક મદદનીશ ઈજનેર ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૫૧૦૫૫૦૩૦૬
ઈલાબેન વેગડ અધિક મદદનીશ ઈજનેર ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૭૩૮૩૭૬૦૯૮૦
વી.બી. સાવલીયા સી.કલાર્ક ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૪ર૬૧ર૮૦૧૦
પી. એચ. સોલંકી સી.કલાર્ક ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૮૧ર૮પ૪૦ર૯૭
આર. આર. પઠાણ સી.કલાર્ક ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૯રપપ૪૪૭૧૭
આર. પી. દવે જુ. કલાર્ક ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૪ર૯૮૭૩ર૯૯
જે.બી. બોરીચા જુ. કલાર્ક ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૮૫૩૦૬૯૭૦૪૮
એચ.પી. ટાંક ટ્રેસર ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૮૭૯૪૫૬૦૧૬
બી. એસ. બસીયા ડ્રાઈવર ૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૭૫૬૭૭૧૧૧૯૮